Phương trình sóng tại điểm M nằm trước điểm O theo phương truyền sóng

Bài toán
Một sóng cơ lan truyền theo một phương với vận tốc v = 0,4m/s. Phương trình sóng tại điểm O trên phương truyền sóng là $u_o = 8\cos (\dfrac{\pi }{3}t+\dfrac{\pi }{4})$ (cm). Phương trình sóng tại điểm M nằm trước điểm O theo phương truyền sóng và cách điểm O một khoảng 10 cm là
A. $uM = 8\cos (\dfrac{\pi }{3}t-\dfrac{\pi }{12})$
B. $uM = 8\cos(\dfrac{\pi }{3}t+\dfrac{\pi }{12}) (cm)$
C. $uM = 8\cos (\dfrac{\pi }{3}t+\dfrac{\pi }{6}) (cm)$
D. $uM = 8\cos (\dfrac{\pi }{3}t+\dfrac{\pi }{3}) (cm)$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một sóng cơ lan truyền theo một phương với vận tốc v = 0,4m/s. Phương trình sóng tại điểm O trên phương truyền sóng là $u_o = 8\cos (\dfrac{\pi }{3}t+\dfrac{\pi }{4})$ (cm). Phương trình sóng tại điểm M nằm trước điểm O theo phương truyền sóng và cách điểm O một khoảng 10 cm là
A. $uM = 8\cos (\dfrac{\pi }{3}t-\dfrac{\pi }{12})$
B. $uM = 8\cos(\dfrac{\pi }{3}t+\dfrac{\pi }{12}) (cm)$
C. $uM = 8\cos (\dfrac{\pi }{3}t+\dfrac{\pi }{6}) (cm)$
D. $uM = 8\cos (\dfrac{\pi }{3}t+\dfrac{\pi }{3}) (cm)$
$$\lambda=vT=240(cm)$$

$$u_{M}=8\cos \left(\dfrac{\pi}{3}t+\dfrac{\pi }{4}-\dfrac{2\pi 10}{240}\right)$$
Chọn C
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một sóng cơ lan truyền theo một phương với vận tốc v = 0,4m/s. Phương trình sóng tại điểm O trên phương truyền sóng là $u_o = 8\cos (\dfrac{\pi }{3}t+\dfrac{\pi }{4})$ (cm). Phương trình sóng tại điểm M nằm trước điểm O theo phương truyền sóng và cách điểm O một khoảng 10 cm là
A. $uM = 8\cos (\dfrac{\pi }{3}t-\dfrac{\pi }{12})$
B. $uM = 8\cos(\dfrac{\pi }{3}t+\dfrac{\pi }{12}) (cm)$
C. $uM = 8\cos (\dfrac{\pi }{3}t+\dfrac{\pi }{6}) (cm)$
D. $uM = 8\cos (\dfrac{\pi }{3}t+\dfrac{\pi }{3}) (cm)$
Ta có $$u_M=8 \cos \left( \dfrac{\pi}{3} t+\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{2 \pi \cdot 10}{40 \cdot 6} \right)=8 \cos \left( \dfrac{\pi}{3} t+\dfrac{\pi}{3} \right)$$
Chọn D.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Tại C có phương trình sóng như thế nào để ba điểm A, B, C luôn năm trên một đường thẳng Bài tập Sóng cơ 1
Phương Dung Phương trình sóng cơ Bài tập Sóng cơ 10
phanha11a1 Tính phương trình sóng tại N Bài tập Sóng cơ 1
Văn Long Phương trình sóng tại M là ? Bài tập Sóng cơ 1
dhdhn Phương trình sóng tại A là? Bài tập Sóng cơ 5
A Phương trình sóng tại điểm M nằm trên đường trung trực của AB là Bài tập Sóng cơ 1
M Viết phương trình sóng tại A và B Bài tập Sóng cơ 3
Trần Hoài Nghĩa Tìm phương trình sóng tại M. Bài tập Sóng cơ 3
Tungthanhphan Điểm M gần B nhất có phương trình sóng $u=asin(10 \pi t)$ cách B một khoảng là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 3
inconsolable B nhất có phương trình sóng $u=a\sin(10\pi t)$ cách B 1 khoảng là: Bài tập Sóng cơ 0
crazyfish2008 Điếm M gần B nhất có phương trình sóng cách B một khoảng Bài tập Sóng cơ 0
never give up Điểm M gần B nhất có phương trình song $u= asin( 10\pi t)$ cách B một khoảng là? Bài tập Sóng cơ 1
superstar Viết phương trình dao động tại C Bài tập Sóng cơ 1
S Phương trình dao động của điểm M ở cách nguồn A 1,6m là Bài tập Sóng cơ 1
Hoàng Phong Phương trình dao động tại điểm N trên đường OM ,cùng phía với M so với nguồn O ,cách O 1 khoảng 2cm Bài tập Sóng cơ 14
A Tũn Phương trình dao động của nguồn S Bài tập Sóng cơ 3
levietnghials Một sợi dây dài, 1 đầu dây được kích thích dao động theo phương trình: $u=4.cos2\pi t(mm)$ Bài tập Sóng cơ 1
Lại Nam Anh Câu 37: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng... Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Chọn phương án chính xác nhất? Bài tập Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Các phương OM và ON hợp với nhau một góc vào khoảng Bài tập Sóng cơ 4
huynhcashin Cường độ âm tỉ lệ với bình phương biên độ âm Bài tập Sóng cơ 3
T Xác định biên độ và phương truyền sóng. Bài tập Sóng cơ 1
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
A Tốc độ tuyền sóng trên mặt nước nhận giá trình trị nào sau dưới đây? Bài tập Sóng cơ 1
L Tốc độ lớn nhất vật đạt được trong quá trình dao động là Bài tập Sóng cơ 9
N [GIAO THOA SÓNG 12] Bài tập Sóng cơ 1
Psuganh Giao thoa với sóng ân Bài tập Sóng cơ 0
H giao thoa sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
Lililala Giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 1
T Bài tập về sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
mai hoàn Hai nguồn sóng kết hợp Bài tập Sóng cơ 0
P Giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 4
Đạt QH Số vân cực đại trong vùng giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 4
S Điểm M gần S1 nhất dao động cùng pha với nguồn sóng cách S1 là Bài tập Sóng cơ 6
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
minhquang99 Xác định vị trí của điểm khi lan truyền sóng Bài tập Sóng cơ 0
An Ny Sóng âm Bài tập Sóng cơ 3
B Một Bài Giao Thoa Sóng Khó Bài tập Sóng cơ 5
V Bài toán giao thoa sóng cơ di chuyển nguồn Bài tập Sóng cơ 0
huyhoang ML ND Một sóng dọc truyền từ phần từ M đến phân tử N với tốc độ 15 cm/s........ Bài tập Sóng cơ 0
thinhhoan Chuyên đề giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 3
Lê Quang Hưng Bước sóng có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 1
Băng Kì Tần số sóng trên dây khi đó bằng? Bài tập Sóng cơ 0
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
B Tìm bước sóng ? Bài tập Sóng cơ 1
B Sóng có biên độ ? Bài tập Sóng cơ 2
tritanngo99 Tốc độ truyền sóng trên dây là: Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Bước sóng ứng với tần số âm cơ bản do dây phát ra bằng: Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Khoảng cách giữa bụng và nút sóng kề nhau có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
H Sự phản xạ của sóng Bài tập Sóng cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top