Điểm dao động cực đại xa s2 nhất

Bài toán
Có 2 nguồn dao động kết hợp $S_1$ và $S_2$ trên mặt nước cách nhau 8 cm có phương trình dao động lần lượt là $u_{s_1}=2 \cos(10\pi t -\dfrac{\pi}{4}) mm$ và $u_{s_2} = 2\cos (10\pi t +\dfrac{\pi}{4})mm.$ Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10cm/s. Xem biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách $S_1M =10cm$ và $S_2M=6cm$. Điểm dao động cực đại trên $S_{2}M$ xa $S_2$ nhất là
A. 3,07cm
B. 2,33 cm
C. 3,57 cm
D. 6 cm

CÁC BẠN GIẢI CHI TIẾT CHÚT HỘ MÌNH:big_smile:
BQT: nhắc nhở bạn xem lại nội quy cách post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365
Bạn nhấn nút chỉnh sửa để xem mẫu đặt thẻ Latex tôi đã sửa cho bạn.
Thân: Đá Tảng
 
Bài toán
Có 2 nguồn dao động kết hợp $S_1$ và $S_2$ trên mặt nước cách nhau 8 cm có phương trình dao động lần lượt là $u_{s_1}=2 \cos(10\pi t -\dfrac{\pi}{4}) mm$ và $u_{s_2} = 2\cos (10\pi t +\dfrac{\pi}{4})mm.$ Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10cm/s. Xem biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách $S_1M =10cm$ và $S_2M=6cm$. Điểm dao động cực đại trên $S_{2}M$ xa $S_2$ nhất là
A. 3,07cm
B. 2,33 cm
C. 3,57 cm
D. 6 cm

CÁC BẠN GIẢI CHI TIẾT CHÚT HỘ MÌNH:big_smile:
Lời giải:
Gọi $\Delta \varphi$ ta độ lệch pha của hai sóng tại một điểm bất kì, cực đại gần $M$ nhất ứng với $\Delta \varphi=6\pi$
$$\Rightarrow d_1-d_2=5,5 \Rightarrow \sqrt{x^2+8^2}-x=5,5 \Rightarrow x=3,07(cm)$$
 
Lời giải:
Gọi $\Delta \varphi$ ta độ lệch pha của hai sóng tại một điểm bất kì, cực đại gần $M$ nhất ứng với $\Delta \varphi=6\pi$
$$\Rightarrow d_1-d_2=5,5 \Rightarrow \sqrt{x^2+8^2}-x=5,5 \Rightarrow x=3,07(cm)$$
Bạn giải thích hộ mình đoạn cực đại gần M nhật ưng với độ lệch pha $6/Pi$ cái. Có phải là vân cực đại bậc 3 ứng với $3.2/Pi$ không
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
mai hoàn Trên đoạn $O_{1}$ $O_{2}$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 0? Bài tập Sóng cơ 0
Đạt QH Tốc độ dao động của điểm B Bài tập Sóng cơ 2
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 0
Snow In June Điểm dao động cực đại trên xy gần A nhất cách A là? Bài tập Sóng cơ 5
goodgoodgood Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, biên độ cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định số điểm dao động với biên độ bất kì Bài tập Sóng cơ 4
S Điểm M gần S1 nhất dao động cùng pha với nguồn sóng cách S1 là Bài tập Sóng cơ 6
Phạmphú Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là? Bài tập Sóng cơ 1
Nfjhfg Trên đoạn MN có số điểm dao động với biên độ 1,6a là ? Bài tập Sóng cơ 6
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
H Trên $Ax$ có số điểm dao động với biên độ cực đại là: Bài tập Sóng cơ 8
tigers maximus Khoảng cách của điểm dao động? Bài tập Sóng cơ 0
thuthuynguyen Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
D Số điểm dao động cực đại và ngược pha với nguồn Bài tập Sóng cơ 2
lethaopdf Số điểm nhiều nhất không dao động Bài tập Sóng cơ 0
H Số điểm dao động với biên độ 5 cm trên đường tròn bán kính 4 cm Bài tập Sóng cơ 0
B Tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng đoạn thẳng là? Bài tập Sóng cơ 1
Nhật Hoa Số đường dao động có biên độ cực đại giữa hai điểm M, N là: Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Tốc độ dao động của điểm $B$ khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm $C$ là? Bài tập Sóng cơ 0
N Trên chu vi hình chữ nhật $ABCD$, số điểm dao động với biên độ cực đại là Bài tập Sóng cơ 1
T Số điểm dao động với biên độ lớn nhất trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 3
V Sóng dừng, khoảng cách 2 điểm dao động cực đại. Bài tập Sóng cơ 13
lethisao Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là Bài tập Sóng cơ 1
manhktnd98 Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 2
DanHien Tại thời điểm t=0, đầu O của sợi dây cao su đàn hồi dài, căng ngang bắt đầu dao động Bài tập Sóng cơ 1
V Số điểm dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 9
H Điểm M cách A 25cm, cách B 5 cm dao động với biên độ bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 8
T Số điểm M trên xx ' dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 2
P Điểm dao động cực đại Bài tập Sóng cơ 0
UyenUK Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 5mm Bài tập Sóng cơ 0
Tuyển 52LQ Trong khoảng O đến M có bao nhiêu điểm dao động lệch pha $\dfrac{\pi }{6}$ với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
Tuyển 52LQ Tìm số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC Bài tập Sóng cơ 2
C Số điểm dao động với biên độ cực đại trên chu vi hình vuông là? Bài tập Sóng cơ 1
N Tại điểm M gần điểm P nhất dao động với biên độ A thì khoảng cách MP là Bài tập Sóng cơ 1
shochia Khoảng cách giữa điểm dao động cực tiểu gần trung trực AB nhất với trung trực Bài tập Sóng cơ 1
V Tính giá trị nhỏ nhất của x để điểm M dao động cùng pha với các nguồn A và B. Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BC là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 5
P Li độ dao động của phần tử tại M ở thời điểm t+T/8 là Bài tập Sóng cơ 1
H Li độ dao động của M vào thời điểm $t_2=\left(t_1+2,01\right)$ s bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
L Biên độ dao động của 1 điểm Bài tập Sóng cơ 5
F Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với dao động tại O ? Bài tập Sóng cơ 3
N Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AM cách A 1 khoảng xa nhất là ? Bài tập Sóng cơ 5
N Điểm mà tại đó phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn nhỏ nhất bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
N Li độ dao động tại điểm M vào thời điểm $t_2 = (t_1 + 2.01)s$ bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 6
N Số điểm dao động vuông pha với hai nguồn trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 7
N Số điểm trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại và ngược pha với trung điểm I của AB là Bài tập Sóng cơ 3
anhhudson Số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A trên đường tròn là? Bài tập Sóng cơ 2
N Điểm B gần M nhất dao động cùng pha với S và có biên độ 2mm thì BM là ? Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top