Nhận xét nào sau đây là đúng về dao động của trung điểm P của MN

Câu hỏi
Trên một sợi dây dài $60cm$ có sóng dừng với 3 bụng và 2 nút ở 2 đầu cố định. $M$ và $N$ là 2 điểm gần nhau nhất ở trên dây có biên độ dao động bằng 2/3 biên độ dao động của điểm bụng. Tốc độ truyền sóng trên dây là $200 cm/s$. Nhận xét nào sau đây là đúng về dao động của trung điểm P của MN ?
A. P có biên độ dao động bằng 0
B. Khoảng thời gian liên tiếp giữa 2 lần P có cùng li độ với M và N là 0,1
C. P có biên độ sao động bằng 1/3 biên độ sao động của điểm bụng
D. Li độ dao động của P không thể bằng li độ dao động của M và N ở cùng 1 thời điểm nào đó
 
Dễ dang tính được $T=0,2s$
A. Sai do P là 1 bụng
B. Đúng do khoảng thời gian này chính là thời gian giữa 2 lần sợi dây duỗi thẳng
C. Sai giống ý A
D. Sai vì khi sợi dây duỗi thẳng thì li độ tất cả cả điểm trên dây đều bằng 0
 
Dễ dang tính được $T=0,2s$
A. Sai do P là 1 bụng
B. Đúng do khoảng thời gian này chính là thời gian giữa 2 lần sợi dây duỗi thẳng
C. Sai giống ý A
D. Sai vì khi sợi dây duỗi thẳng thì li độ tất cả cả điểm trên dây đều bằng 0
Mình không hiểu lắm í D, và B, làm thế nào tính được thời gian giữa 2 lần sợi dây duỗi thẳng?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
banana257 Trong các nhận xét sau nhận xét nào là sai Bài tập Sóng cơ 10
seiji asakawa Công suất micro tiếp nhận là: Bài tập Sóng cơ 1
A Khi đó $\varphi _{1}$ có thể nhận giá trị nào dưới đây? Bài tập Sóng cơ 1
A Tốc độ tuyền sóng trên mặt nước nhận giá trình trị nào sau dưới đây? Bài tập Sóng cơ 1
Kirito Mức thay đồi tần số so với tần số f mà máy thu M ghi nhận được Bài tập Sóng cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường elip thuộc mặt nước nhận AB làm tiêu điểm là Bài tập Sóng cơ 7
missyou1946 Hiệu MB-MA có thể nhận giá trị bằng Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Số điểm trên đường tròn thuộc mặt phẳng chất lỏng nhận MN làm đường kính có biên độ dao động A/2 Bài tập Sóng cơ 5
LeLinh Số điểm dao động cực đại trên đường elíp thuộc mặt nước nhận A, B là những tiêu điểm là Bài tập Sóng cơ 1
Heavenpostman Độ lệch pha giữa M và N không thể nhận giá trị nào... ? Bài tập Sóng cơ 3
B Khoảng cách giữa hai điểm MN nhận giá trị nào? Bài tập Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu trên elip nhận S1, S2 làm tiêu điểm. Bài tập Sóng cơ 1
dreamhigh315 Bước sóng $\lambda$ và vận tốc truyền sóng có thể nhận giá trị nào sau đây? Bài tập Sóng cơ 4
dreamhigh315 Bước sóng $\lambda$ có thể nhận giá trị nào sau đây? Bài tập Sóng cơ 2
C Xét các điểm M trên mặt nước thuộc đường thẳng đi qua A vuông góc với A mà dao động với biên độ cực Bài tập Sóng cơ 1
Hoàng Phong Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm $S_1$ bán kính $S_1 S_2$ điểm mà phần tử tại đó biên Bài tập Sóng cơ 3
vat_ly_oi Xét 2 điểm M, N nằm trên đoạn S1S2 và cách S1 lần lượt là 4m và 5m, khi đó Bài tập Sóng cơ 1
Đ Xét hai bức xạ đỏ và tím truyền trong nước. Kết luận nào là đúng: Bài tập Sóng cơ 3
N Xét hình vuông ABCD thuộc mặt chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BD là Bài tập Sóng cơ 3
__Black_Cat____! Xét trên đường tròn đường kính $10cm$, tâm tại $C$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại? Bài tập Sóng cơ 15
B Biến thiên của pha tại M có biểu thức nào sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
Huy Cường Độ dài đoạn QA gần nhất với giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 0
M Khoảng cách lớn nhất đoạn MN gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng cơ 2
L Tại C có phương trình sóng như thế nào để ba điểm A, B, C luôn năm trên một đường thẳng Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Độ lệch pha cực đại giữa hai dao động đã cho gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Độ lớn vận tốc tương đối giữa hai điểm $M$và $N$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Khoảng cách từ A đến gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
N Hỏi vân giao thoa qua $M$ là vân nào? Bài tập Sóng cơ 9
L Độ dài IM nhỏ nhất gần giá trị nào nhất? Bài tập Sóng cơ 1
ledinhthang98 X gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
V Mức cường độ âm tại trung điểm của đoạn AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Sóng cơ 7
Tăng Hải Tuân Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trên dây có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
shochia Biểu thức nào sau đây đúng Bài tập Sóng cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng $\lambda $ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
V Thời gian thiết bị đó chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Góc BAC có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Điểm M của BC không nhỏ hơn 70 dB. Giá trị đó gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Sóng cơ 2
Tinh Hoang ON không thể có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
A Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi(kể từ khi phát sóng) gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 5
BoythichFAP Góc OCA gần giá trị nào nhất? Bài tập Sóng cơ 6
BoythichFAP Gần với âm nào nhất trong thang nhạc? Bài tập Sóng cơ 1
apple13197 Thời điểm ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2015 gần giá trị nào nhất (không kể khi t = 0) Bài tập Sóng cơ 8
A Giá trị cực đại của (a+b) gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 1
GS.Xoăn Tần số $f$ có giá trị nào trong các giá trị sau? Bài tập Sóng cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách lớn nhất gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 2
Hải Quân Hai điểm này dao động thế nào? Bài tập Sóng cơ 4
N Cường độ âm gần giá trị nào Bài tập Sóng cơ 1
C Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi gần giá trị nào sau đây? Bài tập Sóng cơ 7
GS.Xoăn Tỉ số $\delta=\dfrac{d_{max}}{d_{min}}$ có giá trị gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau Bài tập Sóng cơ 8
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top