Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm

Bài toán
Chiếu đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng $0,4 \mu m, 0,48\mu m, 0,6\mu m$ vào 2 khe của thí nghiệm Iâng. Biết khoản cách giữa 2 khe là 1,2 mm, khoảng cách ừ hai khe tới màn là 3 m. Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm là:
A. 12 mm
B. 8 mm
C. 24 mm
D. 6 mm
 
Bài toán
Chiếu đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng $0,4 \mu m, 0,48\mu m, 0,6\mu m$ vào 2 khe của thí nghiệm Iâng. Biết khoản cách giữa 2 khe là 1,2 mm, khoảng cách ừ hai khe tới màn là 3 m. Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm là:
A. 12 mm
B. 8 mm
C. 24 mm
D. 6 mm

Áp dụng ${k}_{1}{\lambda }_{1}={k}_{2}{\lambda }_{2}={k}_{3}{\lambda }_{3} \Leftrightarrow 10{k}_{1}=12{k}_{2}=15{k}_{3}$
Suy ra ${k}_{chung}=60$
$\Rightarrow {k}_{1}=6n$
${x}_{min}\Rightarrow {k}_{1}=6$
$\Rightarrow {x}_{min}=6.{i}_{1}=6.1=6(mm)$
Chọn D.
 

Quảng cáo

Top