Nếu giảm khối lượng 20% thì số lần dao động của con lắc trong 1 đơn vị thời gian

Bài toán
Con lắc lò xo dao động điều hòa , nếu giảm khối lượng 20% thì số lần dao động của con lắc trong 1 đơn vị thời gian?
A. Tăng $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$
B. Tăng $\sqrt{5}$
C. Giảm $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$
D. Giảm $\sqrt{5}$
P/s: Đã sửa lại.
HBD.
 
Bài toán
Con lắc lò xo dao động điều hòa , nếu giảm khối lượng 20% thì số lần dao động của con lắc trong 1 đơn vị thời gian?
A. Tăng $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$
B. Tăng $\sqrt{5}$
C. Giảm $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$
D. Giảm $\sqrt{5}$
P/s: Đã sửa lại.
HBD.
Bài làm:
Số lần con lắc thực hiện trong đơn vị thời gian tính theo đơn vị của tần số:
$$\dfrac{f_1}{f_2} =\sqrt{\dfrac{m_1}{m_2}} =\dfrac{\sqrt{5}}{2}.$$
Chọn $C$.
 
Bài làm:
Số lần con lắc thực hiện trong đơn vị thời gian tính theo đơn vị của tần số:
$$\dfrac{f_1}{f_2} =\sqrt{\dfrac{m_1}{m_2}} =\dfrac{\sqrt{5}}{2}.$$
Chọn $C$.
Viết nhầm rồi bạn ơi:$\dfrac{m_{2}}{m_{1}}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Con lắc lò xo dao động điều hòa , nếu giảm khối lượng 20% thì số lần dao động của con lắc trong 1 đơn vị thời gian?
A. Tăng $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$
B. Tăng $\sqrt{5}$
C. Giảm $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$
D. Giảm $\sqrt{5}$
P/s: Đã sửa lại.
HBD.
Trả lời:
Số lần dao động trong 1 đơn vị thời gian là: $f=\dfrac{N}{t}$.
Do $f=\dfrac{1}{2\pi}\sqrt{\dfrac{k}{m}}$ nên suy ra:
$$\dfrac{f_1}{f_2}=\sqrt{\dfrac{m_2}{m_1}}.$$
Trong đó, giả sử $m_1$ là khối lương ban đầu. Khi giảm khối lượng 20% thì ta có: $m_2=m_1(1-0,2)=\dfrac{4}{5}m_1 \Rightarrow \sqrt{\dfrac{m_2}{m_1}}=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$.
Từ đó lại suy ra: $f_2=\dfrac{\sqrt{5}}{2}f_1$.
Vậy là đáp án bị lỗi về mặt "từ ngữ" hoặc là thiếu dấu "," hay cái gì đó rồi bạn ạ! :big_smile:
 

Quảng cáo

Top