Chọn phát biểu sai về sóng dọc và sóng ngang

Bài toán Xét sóng dọc và sóng ngang truyền theo một phương với bước sóng $\lambda$, tốc độ truyền sóng là $v$.
A. Khoảng cách giữa hai điểm dao động đồng pha luôn không đổi trong suốt quá trình truyền sóng
B. Tốc độ dao động cực đại của sóng dọc luôn nhỏ hơn $\dfrac{\pi v}{2}$
C. Tốc độ dao động cực đại của sóng không phụ thuộc vào tốc độ truyền sóng
D. Tốc độ dao động cực đại của sóng phụ thuộc vào tần số sóng
 

Quảng cáo

Top