Hạt $\alpha $ có động năng 5 MeV bắn phá hạt nhân $_{7}^{14}\textrm{N}$ đứng yên sinh ra hạt p với

Bài toán
Hạt $\alpha $ có động năng 5 MeV bắn phá hạt nhân $_{7}^{14}\textrm{N}$đứng yên sinh ra hạt p với động năng 2,79 MeV và hạt X. Tìm góc giữa vận tốc hạt $\alpha $ và vận tốc hạt p. Cho $m_{\alpha }$ = 4,0015u; $m_{X }$ = 16,9947u; $m_{N}$ = 13,9992u; $m_{p}$ = 1,0073u; 1u = 931,5 MeV/c2
A. $44^{\circ}$
B. $67^{\circ}$
C. $74^{\circ}$
D. $24^{\circ}$
 
Bài toán
Hạt $\alpha $ có động năng 5 MeV bắn phá hạt nhân $_{7}^{14}\textrm{N}$đứng yên sinh ra hạt p với động năng 2,79 MeV và hạt X. Tìm góc giữa vận tốc hạt $\alpha $ và vận tốc hạt p. Cho $m_{\alpha }$ = 4,0015u; $m_{X }$ = 16,9947u; $m_{N}$ = 13,9992u; $m_{p}$ = 1,0073u; 1u = 931,5 MeV/c2
A. $44^{\circ}$
B. $67^{\circ}$
C. $74^{\circ}$
D. $24^{\circ}$
Lời giải
Đầu tiên ta tính được năng lượng của phản ứng là
$$\Delta W=\left(m_o-m\right)c^2=-1,21095 MeV$$
Mặt khác ta cũng có
$$K_p+K_X-K_\alpha =\Delta W \Rightarrow K_X=0,99905MeV$$
Bảo toàn đông lượng cho hệ ta có
$$\cos \left(\overrightarrow{p_\alpha },\overrightarrow{p_p}\right)=\dfrac{p_\alpha ^2+p_p^2-p_X^2}{2p_\alpha p_p}=\dfrac{m_\alpha K_\alpha +m_pK_p-m_XK_X}{2\sqrt{m_\alpha K_\alpha m_pK_p}}\approx 0,389$$
$$\Rightarrow \left(\widehat{\overrightarrow{p_\alpha },\overrightarrow{p_p}}\right)\approx 67^o$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
proboyhinhvip Thời gian hạt $\alpha $bay trong vùng từ trường có thể là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 9
G Góc x giữa chuyển động cáo hạt $\alpha$ có thể bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
V Tính góc giữa hạt p và hạt $\alpha $ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
please help Động năng hạt $\alpha$ ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
G Động năng hạt $\alpha$ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
P Góc giữa hai vecto vận tốc của hạt $\alpha $ và X là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Góc $\alpha$ giữa hai hạt sinh ra là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 11
highhigh Bỏ qua động năng của các hạt sinh ra, năng lượng tối thiểu hạt $\alpha $ để phản ứng xảy ra : Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
datanhlg Động năng hạt $\alpha$ chiếm tỉ lệ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
H Động năng của hạt $\alpha$ bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
V Xác định số hạt $\alpha$ phóng ra trong 1 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Oneyearofhope Động năng của hạt $\alpha $ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
D Tính động năng của hạt $\alpha$ và hạt nhân Rn Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Số hạt $\alpha$ và $\beta$ được phát ra trong phân rã phóng xạ X (A=200, số proton = 90) là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
T Tìm động năng hạt $\alpha$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
huynhcashin Góc $\alpha$ giữa hai hạt sinh ra Bài tập Hạt nhân nguyên tử 8
huynhcashin Tính $\alpha$ gốc hợp bởi 2 hạt nhân X giống nhau Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
huynhcashin Xác định động năng của hạt $\alpha $ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
San Bằng Tất Cả Động năng của hạt $\alpha $ thu được sau phản ứng là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Heavenpostman Động năng tối thiểu của hạt $\alpha $ để phản ứng xảy ra ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 12
K Tính vận tốc của hạt \alpha Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
H Động năng hạt nhân $\alpha $ là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
sooley Động năng của hạt $\alpha$ là $E_{\alpha }=4Mev$. Tính khối lượng hạt $_{92}^{234}\textrm{U}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
K Động năng của hạt $\alpha$ khi đó là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
P Năng lượng liên kết của hạt nhân $\alpha $ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
dtdt95 Nếu bỏ qua động năng của các hạt sinh ra thì động năng tối thiểu của hạt $\alpha$ để phản ứng xảy ra Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
canhbao Tỷ số động năng của hạt proton và hạt $\alpha $ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 17
NTH 52 Góc giữa vec-tơ vận tốc của hạt $\alpha$ và hạt X là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
nghiaminh12345 Hãy tính số hạt nhân của nguồn bị phân rã trong 2 ngày; sau 8 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Đậu Hoàng Anh Tìm vận tốc hai hạt trung gian Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
hana no sakura Hạt notron có độ hụt khối không? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Mến Số hạt $\beta ^{-}$ phóng ra trong 1 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
V Tính góc tạo bởi hướng của 2 hạt nhân bay ra cùng động năng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
V Vận tốc hạt nhân sinh ra Bài tập Hạt nhân nguyên tử 6
ahehe Góc giữa các hướng chuyển động của hạt p và hạy Li có độ lớn gần bằng giá trị nào nhất? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
S Dùng photon có vận tốc ban đầu Vo bắn vào hạt nhân 7Li3 đứng yên Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Nguyễn Minh Hiền Tốc độ bay ra của hạt oxi xấp xỉ bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Hải Quân Động năng của hạt α bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Hải Quân Động năng của hạt α bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
C Động năng hạt proton Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
hoankuty Hãy xác định tính chất góc giữa hai hạt nhân con $A$và $B$ ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
T Hai hạt có cùng động năng là hai hạt nào? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
ĐỗĐạiHọc2015 Số hạt nhân của nguồn này phân rã trong 3h là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
T Tính động năng hạt? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Long Stoner Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
T Tính năng lượng tỏa ra khi phân rã một hạt nhân? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Sau 10 giờ sau đó tỉ số hạt nguyên tử của hai loại hạt trên bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thanh Lam Tính khoảng thời gian để số hạt nguyên chất của hỗn hợp chỉ còn một phần ba số hạt ban đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thanh Lam Tốc độ hạt nhân X? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top