Đại lượng tương ứng lực phục hồi

Bài toán
Trong dao động điện, đại lượng tương ứng với lực phục hồi của dao động cơ là:
A.$i$
B.$u_{c}$
C.$u_{L}$
D.$Q$
So sánh dao động điều hòa với dao động điện từ ta thấy là
$x$ tương ứng với $q$
$k$ tương ứng với $\dfrac{1}{C}$
Như vậy $F=kx$ sẽ tương ứng với $u_C=\dfrac{q}{C}$
Mình nghĩ là như vậy
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Trong dao động điện, đại lượng tương ứng với lực phục hồi của dao động cơ là:
A.$i$
B.$u_{c}$
C.$u_{L}$
D.$Q$

X tương ứng với q
Ở dao động cơ. Năng lượng được tính bằng
$W=\dfrac{1}{2}KA^2$
Ở dao động điện. Năng lượng được tính bằng
$W=\dfrac{Q_{o}^{2}}{2C}$

Do đó K tương ứng với $\dfrac{1}{C} $
Lực phuc hồi $F=kx$ tương ứng với $\dfrac{q}{C}=\dfrac{\omega q}{\omega C}=i.Z_C=u_c$ Nên chọn B.
 

Quảng cáo

Top