Các câu lượng tử ánh sáng trong đề thi thử lần 4/2013

Các bạn thảo luận Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tại đây nhé:
Câu 10: Cho các phát biểu liên quan đến hiện tượng quang điện trong:
1.Giới hạn quang dẫn thuộc miền ánh sáng nhìn thấy.
2.Điện trở của quang điện trở có thể thay đổi từ chục $\Omega$ đến vài $M \Omega$
3.Pin quang điện đạt hiệu suất 20 %.
4. Suất điện động của pin quang điện chỉ nằm trong khoảng 0,5 V đến 0,8 V.
5.Lỗ trống không tham gia vào quá trình dẫn điện.
Số phát biểu đúng là?
A. 2
B.3
C.4

D.1
Câu 24. Cho một chùm electron bắn phá các nguyên tử H ở trạng thái bình thường để kích thích chúng.
Để trong vạch quang phổ của nguyên tử H chỉ xuất hiện một vạch thì năng lượng của electron có thể là?
A.$13,6 eV$
B.$9,6 eV$
C.$11,6 eV$

D.$7,6 eV$
Câu 26: Chiếu một chùm sáng kích thích có bước sóng $0,14 \mu m$ vào kim loại có $\lambda_o=0,42 \mu m$. Người ta hướng chùm hẹp các quang elctron có $v_o=v_{o max}$ vào từ trường đêu có độ lớn $B=0,5 .10^{-3} (T)$ theo phương tạo với vec-tơ cảm ứng từ một góc $30^o$. Đặt thêm điện trường đều sao cho các quang electron này chuyển động thẳng đều thì giá trị của cường độ điện trường?
A.$362,6$ V/m
B.$725,2$ V/m
C.$181,3$ V/m

D.$628,0$ V/m
Câu 30.Để đo khoảng cách Mặt Trăng-Trái Đất, người ta dùng một tia lade phát ra những xung ánh sáng có bước sóng $0,52 \mu m$, chiếu về phía Mặt Trăng. Thời gian kéo dài mỗi xung là $10^{-7} s$ và công suất của chùm lade là $100000$ MW. Số photon chứa trong mỗi xung?
A.$2,62.10^{15}$ hạt
B.$2,62.10^{29}$ hạt
C.$2,62.10^{22}$ hạt

D.$5,2.10^{20}$ hạt
Câu 34.Khi có hiện tượng quang điện xảy ra trong tế bào quang điện, phát biểu nào sau đây là sai?
A.Giữ nguyên cường độ chùm sáng kích thích và kim loại dùng làm catot, giảm tần số của ánh sáng kích thích thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện giảm.
B.Giữ nguyên tần số của chùm ánh sáng kích thích, thay đổi kim loại làm catot thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện giảm.
C. Giữ nguyên cường độ chùm sáng kích thích và kim loại dùng làm catot, giảm bước sóng của ánh sáng kích thích thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện tăng.

D. Giữ nguyên tần số của chùm ánh sáng kích thích và kim loại làm catot, tăng cường độ chùm sáng kích thích thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện tăng.
Câu 39. Sự phát quang
A.có tần số của ánh sáng huỳnh quang lớn hơn tần số của ánh sáng kích thích.
B.Ở một số biển báo giao thông gọi là sự lân quang.
C.Sẽ ngừng ngay sau khi ngừng chiếu vào vật ánh sáng kích thích.

D.Chỉ xảy ra khi vật phát quang ở nhiệt độ tương đối cao.
Câu 49. Khi chiếu lần lượt hai bức xạ có tần số là $f_1; f_2, f_1 < f_2$ vào một quả cầu kim loại đặt cô lập thì đều xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cựcđại của quả cầu là $V_1; V_2$. Nếu chiếu đông thời hai bức xạ trên vào quả cầu này thì điện thế cực đại của nó là?
A.$V_1+V_2$
B.$V_2$
C.$V_1$

D.$|V_1-V_2|$
 
Các bạn thảo luận Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tại đây nhé:
Câu 10: Cho các phát biểu liên quan đến hiện tượng quang điện trong:
1.Giới hạn quang dẫn thuộc miền ánh sáng nhìn thấy.
2.Điện trở của quang điện trở có thể thay đổi từ chục $\Omega $ đến vài $M \Omega $
3.Pin quang điện đạt hiệu suất 20 %.
4. Suất điện động của pin quang điện chỉ nằm trong khoảng 0,5 V đến 0,8 V.
5.Lỗ trống không tham gia vào quá trình dẫn điện.
Số phát biểu đúng là?
A. 2
B.3
C.4
D.1
Trả lời:
Chọn A:
1. Sai vì thuôc miền hồng ngoại.
2. Đúng.
3. Sai vì hiệu suất của pin quang điện chỉ đạt trên dưới 10%.
4. Đúng.
5. Sai Theo định nghĩa về hiện tượng quang điện trong: lỗ trống cùng tham gia dẫn điện.
 
Các bạn thảo luận Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tại đây nhé:
Câu 26: Chiếu một chùm sáng kích thích có bước sóng $0,14 \mu m$ vào kim loại có $\lambda_o=0,42 \mu m$. Người ta hướng chùm hẹp các quang elctron có $v_o=v_{o max}$ vào từ trường đêu có độ lớn $B=0,5 .10^{-3} \left(T\right)$ theo phương tạo với vec-tơ cảm ứng từ một góc $30^o$. Đặt thêm điện trường đều sao cho các quang electron này chuyển động thẳng đều thì giá trị của cường độ điện trường?
A.$362,6$ V/m
B.$725,2$ V/m
C.$181,3$ V/m
D.$628,0$ V/m
$
Bài làm:
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ta có:
Lực Lo-ren-xơ vuông góc với vec-tơ cảm ứng từ B và vec-tơ vân tốc v, với độ lớn:
$$F=e.v_{max}B \sin 30^o.$$
Đặt thêm một điện trường đều sao cho lực điện $\overrightarrow {F} =e \overrightarrow {E}$ bằng về độ lớn nhưng ngược chiều với lực Lo-ren -xơ thì quang electron sẽ chuyển động thẳng đều.
Về độ lớn:
$$e E=e.v_{max} B \sin 30^o.$$
Với:
$$v_{max}=\sqrt{\dfrac{2}{m} \left(\dfrac{hc}{\lambda}-\dfrac{hc}{\lambda_o} \right)}.$$
Tính ra đáp án $A$.
 
Các bạn thảo luận Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tại đây nhé:
Câu 30.Để đo khoảng cách Mặt Trăng-Trái Đất, người ta dùng một tia lade phát ra những xung ánh sáng có bước sóng $0,52 \mu m$, chiếu về phía Mặt Trăng. Thời gian kéo dài mỗi xung là $10^{-7} s$ và công suất của chùm lade là $100000$ MW. Số photon chứa trong mỗi xung?
A.$2,62.10^{15}$ hạt
B.$2,62.10^{29}$ hạt
C.$2,62.10^{22}$ hạt
D.$5,2.10^{20}$ hạt
Bài làm:
Ta gọi số photon trong mỗi xung là n thì:
$$n=\dfrac{P t}{\dfrac{hc}{\lambda}}=2,62.10^{22}.$$
Chọn $C$.
 
Các bạn thảo luận Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tại đây nhé:
Câu 34.Khi có hiện tượng quang điện xảy ra trong tế bào quang điện, phát biểu nào sau đây là sai?
A.Giữ nguyên cường độ chùm sáng kích thích và kim loại dùng làm catot, giảm tần số của ánh sáng kích thích thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện giảm.
B.Giữ nguyên tần số của chùm ánh sáng kích thích, thay đổi kim loại làm catot thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện giảm.
C. Giữ nguyên cường độ chùm sáng kích thích và kim loại dùng làm catot, giảm bước sóng của ánh sáng kích thích thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện tăng.
D. Giữ nguyên tần số của chùm ánh sáng kích thích và kim loại làm catot, tăng cường độ chùm sáng kích thích thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện tăng.
Trả lời:
Chọn D:
Giải thích:
Theo công thức Anh-xtanh:
$$hf=\dfrac{hc}{\lambda}=A +W_{đ max}.$$
1. Với mỗi kim loại thì công thoát A không đổi, nên khi f giảm thì $W_{đ max}$ giảm, nên A đúng.
2. Nếu giữ nguyên f, thay đổi kim loại làm catot, A thay đổi thì $W_{đ max}$ thay đổi.
3. Khi A không đổi, $\lambda $ giảm thì $W_{đ max}$ tăng.
4. Nếu giữ nguyên cả f và A, tăng cường độ ánh sáng kích thích thì $W_{đ max}$ vẫn không đổi.
 
Các bạn thảo luận Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tại đây nhé:
Câu 49. Khi chiếu lần lượt hai bức xạ có tần số là $f_1; f_2, f_1 < f_2$ vào một quả cầu kim loại đặt cô lập thì đều xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cựcđại của quả cầu là $V_1; V_2$. Nếu chiếu đông thời hai bức xạ trên vào quả cầu này thì điện thế cực đại của nó là?
A.$V_1+V_2$
B.$V_2$
C.$V_1$
D.$|V_1-V_2|$
Bài làm:
Ta có:
$$hf_1=A+eV_1.$$
$$hf_2=A+eV_2.$$
Vì:
$$f_1 < f_2.$$ nên ta có:
$$V_1 <>
Khi chiếu đồng thời cat hai bức xạ vào quả cầu kim loại đặt cô lập thì điện thế cực đại là $V_2$:
P/s: Cái này giống như tương tác kiểu át chế ấy.
 
Các bạn thảo luận Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tại đây nhé:
Câu 24. Cho một chùm electron bắn phá các nguyên tử H ở trạng thái bình thường để kích thích chúng.
Để trong vạch quang phổ của nguyên tử H chỉ xuất hiện một vạch thì năng lượng của electron có thể là?
A.$13,6 eV$
B.$9,6 eV$
C.$11,6 eV$
D.$7,6 eV$
Bài làm:
Để quang phổ chỉ thu được 1 vạch thì năng lượng E của electron kích thích chỉ đưa e của H từ quỹ đạo K lên L.
$$\Delta E_1=E_2-E_1=10,2 eV.$$
$$\Delta E_2=E_3-E_2=12,09 eV.$$
Vậy động năng của e kích thích thỏa mãn:
$$10,2 \leq E < 12,09.$$
Vậy chọn $C$.
 
Các bạn thảo luận Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tại đây nhé:
Câu 39. Sự phát quang
A.có tần số của ánh sáng huỳnh quang lớn hơn tần số của ánh sáng kích thích.
B.Ở một số biển báo giao thông gọi là sự lân quang.
C.Sẽ ngừng ngay sau khi ngừng chiếu vào vật ánh sáng kích thích.
D.Chỉ xảy ra khi vật phát quang ở nhiệt độ tương đối cao.
Trả lời:
Chọn $B$:
1. Phải là bước sóng mới đúng.
3. Sự phát quang có đặc điểm quan trọng là nó còn kéo dài một thời gian sau khi tắt ánh sán kích thích.
4. Ở nhiệt độ thường vẫn có.
 
Trả lời:
Chọn D:
Giải thích:
Theo công thức Anh-xtanh:
$$hf=\dfrac{hc}{\lambda}=A +W_{đ max}.$$
1.Với mỗi kim loại thì công thoát A không đổi, nên khi f giảm thì $W_{đ max}$ giảm, nên A đúng.
2.Nếu giữ nguyên f, thay đổi kim loại làm catot, A thay đổi thì $W_{đ max}$ thay đổi.
3.Khi A không đổi, $\lambda $ giảm thì $W_{đ max}$ tăng.
4.Nếu giữ nguyên cả f và A, tăng cường độ ánh sáng kích thích thì $W_{đ max}$ vẫn không đổi.
Chỗ này đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 chưa được chắc chắn. $W_{đ max}$ thay đổi nhưng chưa biết giảm hay tăng
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Vận tốc ban đầu của các electron quang điện bị bứt ra khỏi bề mặt kim loại: Lượng tử ánh sáng 2

Quảng cáo

Top