Các câu sóng cơ trong đề thi thử đại học lần 4/2013 diễn đàn vật lí phổ thông

Câu 18. Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau?
A. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn đồng bộ.
B. Sóng ngang chỉ truyền trong chất rắn(không ngoại lệ).
C. Sóng hình sin có 5 đặc trưng.
D. Có 4 đặc trưng vật lí và 3 đặc trưng sinh lí của âm.
Câu 19: Khi thực hiện giao thoa với 2 nguồn kết hợp $O_1O_2$ cách nhau 12 cm và có phương trình lần lượt là $u_1=3\cos \left(40\pi t+\dfrac{\pi }{6} \right); u_2=3 \cos \left(40\pi t-\dfrac{5\pi }{6}\right)$ (cm), tốc độ truyền sóng là 60 cm/s. Số điểm dao động với biên độ 3 cm trên đoạn $O_1O_2$ là?
A.$16$
B.$8$
C.$9$
D.$18$
Câu 20. Một sóng dừng trên một sợi dây có dạng $y=a\sin \left(bx\right) \cos \left(\omega t\right)$, trong đó y là li độ dao động của một phần tử trên dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc tọa độ O một khoảng x, x đo bằng m, t đo bằng s. Cho biết bước sóng là 50 cm. Biên độ dao động của một phần tử cách một bụng sóng $\dfrac{1}{24}$ m là $\sqrt{3}$ mm. Các giá trị a, b là?
A.$2 mm; 4 \pi $
B.$\sqrt{3} mm; 4 \pi $

C.$2\sqrt{3} mm; 4 \pi $
Câu 40. Một sóng cơ truyền trên mặt nước với tần số 10 Hz, tại một thời điểm nào đó, các phần tử mặt nước được sắp xếp theo thứ tự A, B, C, D, E. Biết trong một chu kì, sóng truyền được quãng đường bằng AE và AB=BC=CD=DE. Khoảng cách từ vị trí cân bằng của A đến vị trí cân bằng của D là 30 cm, và điểm C đang từ vị trí cân bằng đi xuống. Chiều truyền và tốc độ truyền sóng là?
A. Từ A đến E, tốc độ là 4 m/s.
B. Từ E đến A, tốc độ là 4 m/s.
C. Từ A đến E, tốc độ là 3 m/s.

D. Từ E đến A, tốc độ là 3 m/s.
Câu 46. Một nguồn âm điểm phát âm đều về mọi phía với công suất không đổi. Một người đứng xa nguồn một khoảng 8 m và lắng nghe. Sau đó công suất nguồn âm giảm đi còn một nửa. Muốn cảm nhận được độ to của âm như cũ thì bước lại gần nguồn âm một khoảng bằng?
A.$4 \sqrt{2}$ m
B.$2 \sqrt{2}$ m
C.$4\left(2-\sqrt{2}\right)$ m

D.$6 \sqrt{2}$ m
 
Câu 18.Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau?
A.Hai nguồn kết hợp là hai nguồn đồng bộ.
B. Sóng ngang chỉ truyền trong chất rắn(không ngoại lệ).
C.Sóng hình sin có 5 đặc trưng.
D. Có 4 đặc trưng vật lí và 3 đặc trưng sinh lí của âm.
Trả lời:
Chọn C: đó là các đặc trưng:
1.Biên độ sóng.
2.Tần số(hay chu kì) của sóng.
3.Tốc độ truyền sóng.
4.Bước sóng.
5.Năng lượng sóng.
Ngoài ra:
A sai vì phát biểu ngược lại mới đúng.
Hai nguồn đồng bộ là hai nguồn kết hợp cùng pha.
Hai nguồn kết hợp có thể lệch pha góc khác: vuông pha, ngược pha...
B sai vì sóng ngang chủ yếu truyền trong chất rắn và trường hợp ngoại lệ là bề mặt chất lỏng.
D có 3 đặc trưng vật lí: tần số, mức cường độ âm(hoặc cường độ âm), đồ thị dao động âm.
Có 3 đặc trương sinh lí là độ cao, độ to và âm sắc.
 
Trong SGK Vật lí 12 NC trang 92, có viết đặc trưng vật lí bao gồm: tần số, cường độ âm , mức cường độ âm và đồ thị dao động. Tức là có 4 đặc trưng chứ nhỉ.
 
Trong SGK Vật lí 12 NC trang 92, có viết đặc trưng vật lí bao gồm: tần số, cường độ âm , mức cường độ âm và đồ thị dao động. Tức là có 4 đặc trưng chứ nhỉ.
Trả lời:
Góp ý của bạn có cơ sở nhưng sách cơ bản có nói tới 3 thôi-cả Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 học lẫn trong ôn tập chương.
Thực ra thì cường độ âm và mức cường độ âm liên quan mật thiết, theo công thức Vê-be và Phêch-ne.
 
Tớ nghĩ vấn đề này còn chưa rã ràng nếu có trong đề thi sẽ gây nhiều tranh cãi. SGK NC trang 92, 114 còn viết chưa thống nhất.
 
Câu 19: Khi thực hiện giao thoa với 2 nguồn kết hợp $O_1O_2$ cách nhau 12 cm và có phương trình lần lượt là $u_1=3\cos \left(40\pi t+\dfrac{\pi }{6} \right); u_2=3 \cos \left(40\pi t-\dfrac{5\pi }{6}\right)$ (cm), tốc độ truyền sóng là 60 cm/s. Số điểm dao động với biên độ 3 cm trên đoạn $O_1O_2$ là?
A.$16$
B.$8$
C.$9$
D.$18$
Trả lời:
Xét trên đoạn $IO_2$ ($I$ là TĐ của $O_1O_2$) và kết hợp vòng tròn lượng giác
Ta có $1\lambda \rightarrow \; 4$ điểm
$ \;\;\;\;\;\;\;\;\; 1\lambda \rightarrow 2\pi $
Ta có $$\Delta \varphi=\dfrac{2\pi d}{\lambda}=4\pi $$
từ đó suy ra trên $I0_2$ có $8$ điểm
suy ra trên $O_1O_2$ có $16$ điểm
$$\rightarrow A$$
 
Câu 46. Một nguồn âm điểm phát âm đều về mọi phía với công suất không đổi. Một người đứng xa nguồn một khoảng 8 m và lắng nghe. Sau đó công suất nguồn âm giảm đi còn một nửa. Muốn cảm nhận được độ to của âm như cũ thì bước lại gần nguồn âm một khoảng bằng?
A.$4 \sqrt{2}$ m
B.$2 \sqrt{2}$ m
C.$4(2-\sqrt{2})$ m
D.$6 \sqrt{2}$ m
Bài làm:
Ta có ban đầu nguồn âm có công suất P.
Nên cường độ âm mà người đó nghe được là:
$$I=\dfrac{P}{4 \pi R^2}.$$
Sau đó, công suất nguồn âm giảm còn một nửa, và người cách nguồn âm một đoạn $R_1$:
$$I'=\dfrac{P}{8 \pi R_1^2}.$$
Để $I=I'$ thì:
$$R_1=\dfrac{R}{\sqrt{2}}.$$
Như thế, cần dịch chuyển đoạn:
$$s=R- \dfrac{R}{\sqrt{2}}=4(2-\sqrt{2}).$$
Chọn $C$.
 
Câu 20.Một sóng dừng trên một sợi dây có dạng $y=a\sin(bx) \cos(\omega t)$, trong đó y là li độ dao động của một phần tử trên dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc tọa độ O một khoảng x, x đo bằng m, t đo bằng s. Cho biết bước sóng là 50 cm. Biên độ dao động của một phần tử cách một bụng sóng $\dfrac{1}{24}$ m là $\sqrt{3}$ mm. Các giá trị a, b là?
A.$2 mm; 4 \pi$
B.$\sqrt{3} mm; 4 \pi$
C.$2\sqrt{3} mm; 4 \pi$
Bài làm:
Gọi bước sóng xuất hiện là $\lambda =50 $
Ta có phần tử cách bụng $\dfrac{1}{24}$ thì cách nút gần nhất:
$$d=\dfrac{\lambda}{4}-\dfrac{1}{24}=\dfrac{1}{12}.$$
Theo đó ta thay vào: công thức quen thuộc:
$$\sqrt{3} =2A \sin \dfrac{2\pi d}{\lambda}.$$
Chọn $A$.
 
Câu 40. Một sóng cơ truyền trên mặt nước với tần số 10 Hz, tại một thời điểm nào đó, các phần tử mặt nước được sắp xếp theo thứ tự A, B, C, D, E. Biết trong một chu kì, sóng truyền được quãng đường bằng AE và AB=BC=CD=DE. Khoảng cách từ vị trí cân bằng của A đến vị trí cân bằng của D là 30 cm, và điểm C đang từ vị trí cân bằng đi xuống. Chiều truyền và tốc độ truyền sóng là?
A.Từ A đến E, tốc độ là 4 m/s.
B.Từ E đến A, tốc độ là 4 m/s.
C.Từ A đến E, tốc độ là 3 m/s.
D.Từ E đến A, tốc độ là 3 m/s.
Bài làm:
Ta có:
$$\dfrac{3 \lambda}{4}=30.$$
Nên ta có:
$$v=\lambda f=4m/s.$$
Bạn vẽ giản đồ-hình vẽ dạng mặt cắt các phần tử nhé:
Ta có sóng truyền từ E đến A vì khi đó, phần mặt cắt hình sin sẽ được tịnh tiến một khoảng nhỏ sang bên trái, gióng 2 vị trí C'(mới) và C(cũ) thì có ngay C' ở dưới C, vậy là C đang đi xuống.
Chọn $B$.
 
Bài làm:
Ta có:
$$\dfrac{3 \lambda}{4}=30.$$
Nên ta có:
$$v=\lambda f=4m/s.$$
Bạn vẽ giản đồ-hình vẽ dạng mặt cắt các phần tử nhé:
Ta có sóng truyền từ E đến A vì khi đó, phần mặt cắt hình sin sẽ được tịnh tiến một khoảng nhỏ sang bên trái, gióng 2 vị trí C'(mới) và C(cũ) thì có ngay C' ở dưới C, vậy là C đang đi xuống.
Chọn $B$.
Giải chi tiết giùm e... các bác làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này như vậy thì làm làm gì. Cho đáp án cho rồi...
 
Trả lời:
Xét trên đoạn $IO_2$ ($I$ là TĐ của $O_1O_2$) và kết hợp vòng tròn lượng giác
Ta có $1\lambda \rightarrow \; 4$ điểm
$ \;\;\;\;\;\;\;\;\; 1\lambda \rightarrow 2\pi $
Ta có $$\Delta \varphi=\dfrac{2\pi d}{\lambda}=4\pi $$
từ đó suy ra trên $I0_2$ có $8$ điểm
suy ra trên $O_1O_2$ có $16$ điểm
$$\rightarrow A$$
Bạn ơi bạn có thể giúp mình chỗ kết hợp với đường tròn lượng giác không.
 

Quảng cáo

Top