Chọn câu đúng về điện từ trường

Câu hỏi
Chọn phát biểu đúng:
A. Điện trường biến thiên luôn sinh ra từ trường biến thiên
B. Tốc độ biến thiên của từ trường càng lớn thì điện trường sinh ra có tần số càng lớn
C. Điện trường biến thiên đều thì từ trường cũng biến thiên đều
D. Điện trường biến thiên đều sinh ra từ trường không đổi
 
Chọn phát biểu đúng:
A. Điện trường biến thiên luôn sinh ra từ trường biến thiên
B. Tốc độ biến thiên của từ trường càng lớn thì điện trường sinh ra có tần số càng lớn
C. Điện trường biến thiên đều thì từ trường cũng biến thiên đều
D. Điện trường biến thiên đều sinh ra từ trường không đổi
 

Quảng cáo

Top