Nếu dùng toàn bộ D có trong $1 kg$ nước thì năng lượng thu được

Bài 40.
Cho phản ứng hạt nhân $D+D \rightarrow T+p+5,8.10^{-13} (J)$. Nước trong tự nhiên chứa $0,015 %$ nước nặng $D_2O$. Cho biết khối lượng mol của $D_2O$ bằng $20 g/mol$, số Avogadro $N_A=6,02.10^{23}$. Nếu dùng toàn bộ D có trong $1 kg$ nước để làm nhiên liệu cho phản ứng trên thì năng lượng thu được là
A. $2,6.10^9 (J)$
B. $2,7.10^9 (J)$
C. $2,5.10^9 (J)$
D. $5,2.10^9 (J)$


 
Bài 40.
Cho phản ứng hạt nhân $D+D \rightarrow T+p+5,8.10^{-13} (J)$. Nước trong tự nhiên chứa $0,015 %$ nước nặng $D_2O$. Cho biết khối lượng mol của $D_2O$ bằng $20 g/mol$, số Avogadro $N_A=6,02.10^{23}$. Nếu dùng toàn bộ D có trong $1 kg$ nước để làm nhiên liệu cho phản ứng trên thì năng lượng thu được là
A. $2,6.10^9 (J)$
B. $2,7.10^9 (J)$
C. $2,5.10^9 (J)$
D. $5,2.10^9 (J)$


$$\Delta E'=\Delta E.\dfrac{1.10^3.0,015\%}{20}.N_A=2,6.10^9 (J)$$
Chọn A
 

Quảng cáo

Top