Chọn câu trả lời không đúng

Câu hỏi
Chọn câu trả lời không đúng
A. Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc là tần số.
B. Tốc độ của ánh sáng đơn sắc không phụ thuộc môi trường truyền.
C. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng đỏ nhỏ hơn đối với ánh sáng lục.
D. Sóng ánh sáng có tần số càng lớn thì tốc độ truyền trong môi trường trong suốt càng nhỏ.
 
Đây nữa, đáp án C, mình nghĩ là D chứ nhỉ?? ^^

Câu hỏi
Hãy chọn câu đúng.
Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào trong thuỷ tinh thì
A. tần số tăng, bước sóng giảm.
B. tần số giảm, bước sóng tăng.
C. tần số không đổi, bước sóng giảm.
D. tần số không đổi, bước sóng tăng
.

 
Đây nữa, đáp án C, mình nghĩ là D chứ nhỉ?? ^^

Câu hỏi
Hãy chọn câu đúng.
Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào trong thuỷ tinh thì
A. tần số tăng, bước sóng giảm.
B. tần số giảm, bước sóng tăng.
C. tần số không đổi, bước sóng giảm.
D. tần số không đổi, bước sóng tăng.
Vận tốc giảm thì bước sóng giảm hiển nhiên còn j bạn
 

Quảng cáo

Top