Chọn câu trả lời sai

Câu hỏi
Chọn câu trả lời sai
A. Sóng cơ học là những dao động truyền theo thời gian và trong không gian
B. Sóng cơ học là những dao động cơ học lan truyền theo thời gian trong một môi trường vật chất
C. Phương trình sóng cơ là 1 hàm biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T
D. Phương trình sóng cơ là 1 hàm biến thiên tuần hoàn trong không gian với chu kì là $\omega$
 

Quảng cáo

Top