Người ta không thấy êlectron bật ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu chùm sáng đơn sắc vào nó là vì

Câu hỏi
Người ta không thấy êlectron bật ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu chùm sáng đơn sắc vào nó là vì
A. Chùm sáng có cường độ quá nhỏ.
B. Công thoát của điện tử nhỏ hơn năng lượng của phôtôn.
C. Tần số ánh sáng kích thích bé hơn tần số giới hạn quang điện.
D. Kim loại hấp thụ quá ít ánh sáng đó.
 
Câu hỏi
Người ta không thấy êlectron bật ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu chùm sáng đơn sắc vào nó là vì
A. Chùm sáng có cường độ quá nhỏ.
B. Công thoát của điện tử nhỏ hơn năng lượng của phôtôn.
C. Tần số ánh sáng kích thích bé hơn tần số giới hạn quang điện.
D. Kim loại hấp thụ quá ít ánh sáng đó.
Tần số nhỏ hơn nên bước sóng lớn hơn, không gây ra quang điện.
Chọn C
 
Chọn đáp án C vì khi tần số ánh sáng kích thích bé hơn tần số giới hạn (tức bước sóng ánh sáng kích thích lớn hơn bước sóng ánh sáng giới hạn) nên không xảy ra hiện tượng quang điện
 

Quảng cáo

Top