Phải tịnh tiến màn chứa hai khe F1, F2 1 đoạn bao nhiêu?

Bài toán
Làm thí ngiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng: khe sáng F song song và cách đều 2 khe sáng F1,F2. Khoảng cách từ màn M hứng vân giao thoa , dến màn chứa khe F1,F2 gấp đôi khoảng cách từ màn chứa khe F1,F2 đến màn chứa khe F. Khe F phát ra ánh sáng đơn sắc chiếu tới hai khe F1,F2.Cố định hệ thống, tịnh tiến màn chứa hai khe F1, F2 theo phương vuông góc với hai khe, theo chiều từ F1 đến F2 1 đoạn bằng bao nhiêu thì vị trí vân sáng trung tâm trên màn M dịch chuyển 1 khoảng bằng 6 mm?
A. 2mm
B. 4mm
C. 3mm
D. 12mm
 
Ta có: $F$, trung điểm của $F_1F_2$ và $M$ luôn thẳng hàng
Xét 2 cái tam giác có tỉ số đồng dạng 1 : 3 là suy ra ngay được đáp án 2mm
 

Quảng cáo

Top