f biến thiên Tính giá tri cưc đai của cuôn cảm

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều $u={{U}_{0}}\cos \left( \omega t \right)$(${{U}_{0}}$không đổi và $\omega$ thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với$C{{R}^{2}}<2L$.Khi $\omega ={{\omega }_{0}}$thì trong mạch có hiện tưởng cộng hưởng. Khi $\omega ={{\omega }_{1}}$thì điện áp hiệu dụng trên cuộn dây đạt cực đại,với ${{\omega }_{0}}=a{{\omega }_{1}}$. Tính giá trị cực đại đó?
A. $\dfrac{U}{\sqrt{{{a}^{2}}+1}}$.
B. $\dfrac{U}{\sqrt{{{a}^{2}}-1}}$.
C. $\dfrac{U}{\sqrt{{{a}^{4}}-1}}$.
D. $\dfrac{U}{\sqrt{1-{{a}^{4}}}}$
 
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều $u={{U}_{0}}\cos \left( \omega t \right)$(${{U}_{0}}$không đổi và $\omega$ thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với$C{{R}^{2}}<2L$.Khi $\omega ={{\omega }_{0}}$thì trong mạch có hiện tưởng cộng hưởng. Khi $\omega ={{\omega }_{1}}$thì điện áp hiệu dụng trên cuộn dây đạt cực đại,với ${{\omega }_{0}}=a{{\omega }_{1}}$. Tính giá trị cực đại đó?
A. $\dfrac{U}{\sqrt{{{a}^{2}}+1}}$.
B. $\dfrac{U}{\sqrt{{{a}^{2}}-1}}$.
C. $\dfrac{U}{\sqrt{{{a}^{4}}-1}}$.
D. $\dfrac{U}{\sqrt{1-{{a}^{4}}}}$
Theo dữ kiện 1 ta có: $\omega _{0}= \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ $\Rightarrow$ $\omega _{0}^{2}= \dfrac{1}{LC}$
THeo dữ kiện 2 ta có $\omega = \omega _{1}$
$U_{L}^{max}=\dfrac{U}{\sqrt{1-\left ( \dfrac{Z_{C}}{Z_{L}} \right )^{2}}}$
Thay số vào ta được đáp án D thì phải
 
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều $u={{U}_{0}}\cos \left( \omega t \right)$(${{U}_{0}}$không đổi và $\omega $ thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với$C{{R}^{2}}<2L$.Khi $\omega ={{\omega }_{0}}$thì trong mạch có hiện tưởng cộng hưởng. Khi $\omega ={{\omega }_{1}}$thì điện áp hiệu dụng trên cuộn dây đạt cực đại,với ${{\omega }_{0}}=a{{\omega }_{1}}$. Tính giá trị cực đại đó?
A. $\dfrac{U}{\sqrt{{{a}^{2}}+1}}$.
B. $\dfrac{U}{\sqrt{{{a}^{2}}-1}}$.
C. $\dfrac{U}{\sqrt{{{a}^{4}}-1}}$.
D. $\dfrac{U}{\sqrt{1-{{a}^{4}}}}$
Theo đề
$\dfrac{1}{\sqrt{LC}}=\dfrac{a}{C\sqrt{\dfrac{L}{C}-\dfrac{R^2}{2}}}$
$\rightarrow L=\dfrac{R^2C}{2\left(1-a^2\right)}$
$U_{L_{max}}=\dfrac{2UL}{R\sqrt{4LC-R^2C^2}}$
$=\dfrac{2U.\dfrac{R^2C}{2\left(1-a^2\right)}}{R\sqrt{4.\dfrac{R^2C}{2\left(1-a^2\right)}C-R^2C^2}}=\dfrac{U}{\sqrt{1-a^4}}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Hasting L biến thiên Tính giá trị L khi $U_Dmax$ Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính giá trị cường độ hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Học sinh đó tính được giá trị của R và X là : Bài tập Điện xoay chiều 9
shochia Xác định phần tử và tính giá trị phần tử đó Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Tính giá trị C' Bài tập Điện xoay chiều 1
A L biến thiên Công suất tỏa nhiệt cực đại, tính giá trị Pmax Bài tập Điện xoay chiều 1
A L biến thiên Tính L để $U_L\text{max}$. Tính giá trị $U_L\text{max}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
Khám phá vũ trụ. Tính giá trị cực đại của điện tích trên các bản tụ Bài tập Điện xoay chiều 4
inconsolable R biến thiên Tính giá trị công suất cực đại Bài tập Điện xoay chiều 1
P Tính tỉ số các giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng trong hai trường hợp trên Bài tập Điện xoay chiều 2
P C biến thiên Thay đổi C đến khi $U_{AM}+U_{MB}$ có giá trị lớn nhất thì $U_{C}$=120V. Tính U Bài tập Điện xoay chiều 3
N Tính giá trị cức đại của hđt đặt vào 2 đầu mạch AB? Bài tập Điện xoay chiều 3
tkvatliphothong R biến thiên Tính giá trị của R đề công suất tiêu thụ trên AB cực đại Bài tập Điện xoay chiều 1
Sao Mơ Tính giá trị $U_{AM}$ khi chưa thay đổi L. Bài tập Điện xoay chiều 6
To_Be_The_Best Tính giá trị hiệu dụng $U_AB$ Bài tập Điện xoay chiều 7
N Hộp đen Cho biết X, Y là những phần tử nào và tính giá trị của các phần tử đó? Bài tập Điện xoay chiều 2
canhbao C biến thiên Tính giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 4
T Tính giá trị $Z_L$ Bài tập Điện xoay chiều 1
haruki C biến thiên Tính giá trị $C_0$ và $U_{min}$ khi biết R, r, L và $U_{AB}$. Bài tập Điện xoay chiều 4
dtdt95 C biến thiên Tính điện dung và giá trị cực đại của công suất tiêu thụ. Bài tập Điện xoay chiều 1
dtdt95 Tức thời Tính giá trị tức thời $u_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
T Tức thời Tính giá trị của tụ $C$ Bài tập Điện xoay chiều 1
T f biến thiên Tính giá trị của tần số dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
T R biến thiên $R$ biến thiên, mạch $RC$. Tính giá trị $\cos \varphi _1$ Bài tập Điện xoay chiều 1
sparkling_star Tính giá trị hiệu dụng của suất điện động xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
B Truyền tải điện Tính điện áp 2 đầu nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 2
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
D Tính dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 2
H Tính độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 1
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
Z f biến thiên Tính f1, f2, f0 Bài tập Điện xoay chiều 9
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tính công suất hao phí trên đường dây truyền tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
X MBA Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 0
Klaproth Urani MPĐ Tính tốc độ quay của vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 0
L Mạch LrC . Tính $U_0$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
Quan_Tham Tính điện dung tụ điện? Bài tập Điện xoay chiều 1
G Tính công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Lệch pha Tính cảm kháng của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 4
L Tức thời Tính điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch tại thời điểm t + 1/300 s Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính cường độ hiệu dụng chạy qua động cơ Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Tính L và I ? Bài tập Điện xoay chiều 7
Hải Quân Hãy tính r, L, C Bài tập Điện xoay chiều 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top