Xác định loại thấu kính

Bài toán
Đặt một vật sáng $AB$ vuông góc với trục chính của một thấu kính mỏng ($A$ nằm trên trục chính) thì ảnh của vật nhỏ hơn vật. Khi dịch vật dọc theo trục chính, lại gần thấu kính thì ảnh của vật có độ cao tăng dần đến khi bằng vật và sau đó cao hơn vật. Thấu kính đó là thấu kính
A. phân kỳ và vật nằm trong khoảng từ vô cùng đến thấu kính
B. hội tụ và vật nằm trong khoảng từ vô cùng đến tiêu điểm
C. hội tụ và vật nằm trong khoảng từ vô cùng đến thấu kính
D. hội tụ và vật nằm trong khoảng từ tiêu điểm đến thấu kính
 
Chọn $B$.
Vì:
  • Thấu kính phân kì luôn cho ảnh nhỏ hơn vật.
  • Thấu kính hội tụ nằm từ tiêu điểm đến thấu kinh cho ảnh lớn hơn vật.
 

Quảng cáo

Top