Nhận định sai khi nói về đồ thị sóng

Bài toán
Nhận định sai khi nói về đồ thị sóng
A. Đường hình sin thời gian của một điểm là đồ thị dao động của điểm đó
B. Đồ thi dao động của một điểm trên dây là một đường sin có cùng chu kì T với nguồn
C. Đường hình sin không gian vào một thời điểm biểu thị dạng của môi trường vào thời điểm đó
D. Đường hình sin không gian có chu kì bằng chu kì T của nguồn
 
Bài toán
Nhận định sai khi nói về đồ thị sóng
A. Đường hình sin thời gian của một điểm là đồ thị dao động của điểm đó
B. Đồ thi dao động của một điểm trên dây là một đường sin có cùng chu kì T với nguồn
C. Đường hình sin không gian vào một thời điểm biểu thị dạng của môi trường vào thời điểm đó
D. Đường hình sin không gian có chu kì bằng chu kì T của nguồn
Chọn D
Lạ quá không biết giải thích. Theo tưởng tượng thấy D không hợp lí.
 
Bài toán
Nhận định sai khi nói về đồ thị sóng
A. Đường hình sin thời gian của một điểm là đồ thị dao động của điểm đó
B. Đồ thi dao động của một điểm trên dây là một đường sin có cùng chu kì T với nguồn
C. Đường hình sin không gian vào một thời điểm biểu thị dạng của môi trường vào thời điểm đó
D. Đường hình sin không gian có chu kì bằng chu kì T của nguồn
Chọn B.
Nếu là sóng dừng thì không đúng vì các nút không dao động nên đồ thị dao động của các nút là một đường thẳng
 
Bài toán
Nhận định sai khi nói về đồ thị sóng
A. Đường hình sin thời gian của một điểm là đồ thị dao động của điểm đó
B. Đồ thi dao động của một điểm trên dây là một đường sin có cùng chu kì T với nguồn
C. Đường hình sin không gian vào một thời điểm biểu thị dạng của môi trường vào thời điểm đó
D. Đường hình sin không gian có chu kì bằng chu kì T của nguồn
Sóng tuần hoàn theo thời gian với chu kì $T$ và tuần hoàn theo không gian với chu kì $\lambda$
 
Bài toán
Nhận định sai khi nói về đồ thị sóng
A. Đường hình sin thời gian của một điểm là đồ thị dao động của điểm đó
B. Đồ thi dao động của một điểm trên dây là một đường sin có cùng chu kì T với nguồn
C. Đường hình sin không gian vào một thời điểm biểu thị dạng của môi trường vào thời điểm đó
D. Đường hình sin không gian có chu kì bằng chu kì T của nguồn
Đường hình sin trong không gian có chu kì bằng $\lambda$.
Chú ý tính tuần hoàn theo không gian của sóng là : li độ $u$ biến thiên tuần hoàn theo tọa độ $x$. Ở 1 thời điểm xác định $t_0$ thì $$u=A\cos \left(\dfrac{2\pi x}{\lambda}-\dfrac{2\pi t_0}{T} \right).$$
P/s: A thấy giải thích của ashin_xman cũng có lí :-?
hoaluuly777 : Sóng dọc vẫn dao động được, và vẫn có dạng hình sin.
 
Không, em không chế , đây là 1 câu trong đề của thầy Biên, đáp án là D- không có giải thích gì thêm, em cũng không hiểu nên đăng lên cho mọi người thảo luận.
 

Quảng cáo

Top