Tính độ bội giác của kính lúp và độ phóng đại ảnh qua kính lúp

Bài toán
Một người mắt không có tật quan sát một vật qua kính lúp có tiêu cự $5cm$ trong trạng thái ngắm chừng ở cực cận. Biết rằng mắt người đó có khoảng thấy rõ ngắn nhất là $25cm$ và kính đặt sát mắt. Độ bội giác của kính lúp và độ phóng đại ảnh qua kính lúp lần lượt là:
A. 5 và 6
B. 6 và 5
C. 5 và 5
D. 6 và 6
 

Quảng cáo

Top