C biến thiên Hãy tính tổng độ lệch pha của hiệu điện thế hai đầu mạch so với cường độ dòng điện trong mạch.

Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365:
Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở $R$ và cuộn dây cảm thuần có độ tự cảm không thay đổi , và tụ $C$ thay đổi được. Khi thay đổi $C$ người ta thấy có hai giá trị của $C$ là $C_{1},C_{2}$ thõa mãn $$\left\{\begin{matrix}
\sqrt{3}R(Z_{C_{1}}+Z_{C_{2}})=Z_{C_{1}}Z_{C_{2}}-R^{2}\\
2\sqrt{3}R+Z_{L}=Z_{C_{1}}+Z_{C_{2}}
\end{matrix}\right.$$
Hãy tính tổng độ lệch pha của hiệu điện thế hai đầu mạch so với cường độ dòng điện trong mạch. Biết tổng độ lệch pha đó lớn hơn $90^{0}$
A. $30^{0}$
B. $150^{0}$
C. $60^{0}$
D. $120^{0}$
P/S: Đề mình mới tự chế . Có gì sai sót mong các bạn góp ý
 
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365:
Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở $R$ và cuộn dây cảm thuần có độ tự cảm không thay đổi , và tụ $C$ thay đổi được. Khi thay đổi $C$ người ta thấy có hai giá trị của $C$ là $C_{1},C_{2}$ thõa mãn $$\left\{\begin{matrix}
\sqrt{3}R(Z_{C_{1}}+Z_{C_{2}})=Z_{C_{1}}Z_{C_{2}}-R^{2}\\
2\sqrt{3}R+Z_{L}=Z_{C_{1}}+Z_{C_{2}}
\end{matrix}\right.$$
Hãy tính tổng độ lệch pha của hiệu điện thế hai đầu mạch so với cường độ dòng điện trong mạch. Biết tổng độ lệch pha đó lớn hơn $90^{0}$
A. $30^{0}$
B. $150^{0}$
C. $60^{0}$
D. $120^{0}$
P/S: Đề mình mới tự chế . Có gì sai sót mong các bạn góp ý
Em xin trình bày lời giải của mình :D .
Gọi độ lệch pha của 2 trường hợp lần lượt là $\varphi_1 , \varphi_2$
Ta sẽ có : \[\begin{align}
k & =\tan ({{\varphi }_{1}}+{{\varphi }_{2}}) \\
& =\dfrac{\tan {{\varphi }_{1}}+\tan \varphi +2}{1-\tan {{\varphi }_{1}}\tan {{\varphi }_{2}}}k \\
& =\dfrac{\dfrac{{{Z}_{L}}-{{Z}_{{{C}_{1}}}}}{R}-\dfrac{{{Z}_{L}}-{{Z}_{{{C}_{2}}}}}{R}}{1-\dfrac{({{Z}_{L}}-{{Z}_{{{C}_{1}}}})({{Z}_{L}}-{{Z}_{{{C}_{2}}}})}{{{R}^{2}}}} \\
& =\dfrac{R(2{{Z}_{L}}-{{Z}_{{{C}_{1}}}}-{{Z}_{{{C}_{2}}}})}{{{R}^{2}}-({{Z}_{L}}-{{Z}_{{{C}_{1}}}})({{Z}_{L}}-{{Z}_{{{C}_{2}}}})} \\
& =\dfrac{R({{Z}_{L}}-2\sqrt{3}R)}{{{Z}_{L}}({{Z}_{{{C}_{1}}}}+{{Z}_{{{C}_{2}}}})-\sqrt{3}R({{Z}_{{{C}_{1}}}}+{{Z}_{{{C}_{2}}}})-Z_{L}^{2}} \\
& =\dfrac{R({{Z}_{L}}-2\sqrt{3}R)}{{{Z}_{L}}(2\sqrt{3}R+{{Z}_{L}})-\sqrt{3}R(2\sqrt{3}R+{{Z}_{L}})-Z_{L}^{2}} \\
& =\dfrac{R({{Z}_{L}}-2\sqrt{3}R)}{-\sqrt{3}R({{Z}_{L}}-2\sqrt{3}R)} \\
& =\dfrac{-1}{\sqrt{3}}. \\
\end{align}\]
Vậy tổng góc lệch là $150^0$
Chọn B. :D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Hải Quân Hãy tính r, L, C Bài tập Điện xoay chiều 0
lkshooting Lệch pha Hãy viết $U_{NB}$ tính $r,L,C$ Bài tập Điện xoay chiều 2
dtdt95 Tức thời Bằng phương pháp giản đồ vectơ , hãy tính $U_0$ Bài tập Điện xoay chiều 3
Y f biến thiên Hãy xắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số? Bài tập Điện xoay chiều 0
A Hãy so sánh $t_{1},t_{2},t_{3}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Hãy cho biết đã thay đổi $f_{1}$ bao nhiêu phần trăm? Bài tập Điện xoay chiều 5
inconsolable Hãy xắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số? Bài tập Điện xoay chiều 1
H f biến thiên Hãy xác định hệ số công suất của đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 2
superstar Hãy xác định các đại lượng cần đo Bài tập Điện xoay chiều 1
banana257 L biến thiên Mở K, hãy tìm giá trị của L để $U_{Lmax}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
B Truyền tải điện Tính điện áp 2 đầu nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 2
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
D Tính dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 2
H Tính độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 1
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
Z f biến thiên Tính f1, f2, f0 Bài tập Điện xoay chiều 9
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tính công suất hao phí trên đường dây truyền tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
X MBA Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 0
Hasting L biến thiên Tính giá trị L khi $U_Dmax$ Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính giá trị cường độ hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Học sinh đó tính được giá trị của R và X là : Bài tập Điện xoay chiều 9
Klaproth Urani MPĐ Tính tốc độ quay của vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 0
L Mạch LrC . Tính $U_0$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
Quan_Tham Tính điện dung tụ điện? Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Xác định phần tử và tính giá trị phần tử đó Bài tập Điện xoay chiều 1
G Tính công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Lệch pha Tính cảm kháng của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 4
L Tức thời Tính điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch tại thời điểm t + 1/300 s Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính cường độ hiệu dụng chạy qua động cơ Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Tính L và I ? Bài tập Điện xoay chiều 7
M Tính cảm kháng cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
C Tính công suất? Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân R biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi R = R1: Bài tập Điện xoay chiều 8
please help Tính hệ số công suất sau? Bài tập Điện xoay chiều 6
Hải Quân Tính giá trị C' Bài tập Điện xoay chiều 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học MBA Tính điện áp đưa vào biến thế Bài tập Điện xoay chiều 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R trong 1 phút Bài tập Điện xoay chiều 4
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tính số cặp cực của roto cũ. Bài tập Điện xoay chiều 4
Trà My HVCS f biến thiên Tính $\omega$ Bài tập Điện xoay chiều 3
PrinceX f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch tương ứng với $\omega_1$ và $\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
shockvodoi97 f biến thiên Biểu thức tính $\cos \varphi $ là? Bài tập Điện xoay chiều 7
Q Lệch pha Tính công suất Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top