f biến thiên Mạch điện xoay chiều R,C, cuộn dây có L nối tiếp

Bài toán: Mạch điện xoay chiều $R;\ C$ cuộn dây có $L$ nối tiếp với $L$ không đổi ;còn $R$ thay đổi . Đặt $\omega_o= \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ Cần phải đặt vào hai đầu đoạn mạch 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng $\omega$ thay đổi .Hỏi $\omega$ bằng bao nhiêu để điện áp hai đầu cuộn dây không phụ thuộc vào $R$
A. $ w = w_o$
B. $w =\sqrt{2}.w_o$
C. $w = 2w_o$
D. $w = \dfrac{1}{\sqrt{2}}.w_o$
 
•One-HicF đã viết:
Bài toán: Mạch điện xoay chiều $R;\ C$ cuộn dây có $L$ nối tiếp với $L$ không đổi ;còn $R$ thay đổi . Đặt $\omega_o= \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ Cần phải đặt vào hai đầu đoạn mạch 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng $\omega$ thay đổi .Hỏi $\omega$ bằng bao nhiêu để điện áp hai đầu cuộn dây không phụ thuộc vào $R$
A. $ w = w_o$
B. $w =\sqrt{2}.w_o$
C. $w = 2w_o$
D. $w = \dfrac{1}{\sqrt{2}}.w_o$
Lời giải:
Mình nghĩ đề nên đổi thành điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chưa $R$ và $L$ không phụ thuộc vào $R$.​
Khi đó ta áp dụng công thức: $Z_C=2Z_L$ thì:​
$w=\dfrac{w_0}{\sqrt{2}}$​
Chọn $D$​
 
•One-HicF đã viết:
Cũng có 1 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 như thế nữa. Mà chắc đề sai
Cậu thử đặt vào công thức mà xem:
\[ U_L=\dfrac{U.L.w}{\sqrt{r^2+(L.w-\dfrac{1}{C.w})^2}}\]
Nếu chia cả tử và mẫu cho $w$ thì mẫu số không có biểu thức nào để có thể ép bằng cả mà vẫn luôn phụ thuộc vào $R$.
 
Có lẽ tại cậu nhầm cái đề vì khi đã nói tới cuộn dây thì thường chứa (r,L). Có lẽ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán sửa lại là

Bài toán: Mạch điện xoay chiều $R;\ C$ cuộn dây có $L$ nối tiếp với $L$ không đổi ;còn $r$ thay đổi . Đặt $\omega_o= \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ Cần phải đặt vào hai đầu đoạn mạch 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng $\omega$ thay đổi .Hỏi $\omega$ bằng bao nhiêu để điện áp hai đầu cuộn dây không phụ thuộc vào $r$
A. $ w = w_o$
B. $w =\sqrt{2}.w_o$
C. $w = 2w_o$
D. $w = \dfrac{1}{\sqrt{2}}.w_o$
 
lvcat đã viết:
Có lẽ tại cậu nhầm cái đề vì khi đã nói tới cuộn dây thì thường chứa (r,L). Có lẽ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán sửa lại là

Bài toán: Mạch điện xoay chiều $R;\ C$ cuộn dây có $L$ nối tiếp với $L$ không đổi ;còn $r$ thay đổi . Đặt $\omega_o= \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ Cần phải đặt vào hai đầu đoạn mạch 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng $\omega$ thay đổi .Hỏi $\omega$ bằng bao nhiêu để điện áp hai đầu cuộn dây không phụ thuộc vào $r$
A. $ w = w_o$
B. $w =\sqrt{2}.w_o$
C. $w = 2w_o$
D. $w = \dfrac{1}{\sqrt{2}}.w_o$
Thực ra R hay r như nhau.
Nhưng mình có 1 thắc mắc mong các bạn lí giải giúp: Trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán hộp đen, nếu nói hộp X chứa 1 trong 3 phần tử, thì có lẽ nào là được chứa L có điện trở r không? Với nhiều Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 mình gặp họ không lấy nhưng tại sao thế nhỉ?
 
kiemro721119 đã viết:
Thực ra R hay r như nhau.
Nhưng mình có 1 thắc mắc mong các bạn lí giải giúp: Trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán hộp đen, nếu nói hộp X chứa 1 trong 3 phần tử, thì có lẽ nào là được chứa L có điện trở r không? Với nhiều Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 mình gặp họ không lấy nhưng tại sao thế nhỉ?
Có thể chứa L có điện trở r em ạ.
Thực ra L chứa r chỉ là 1 phần tử, phần tử này là một cuộn dây và nó có khả năng tỏa nhiệt khi dòng điện chạy qua, nên người ta coi L này chứa r.
 
Thế nghĩa là muốn giới hạn cuộn dây không có r thì người ta làm thế nào anh? Vì nếu nói nếu có thì cuộn dây thuần cảm thì là gợi ý là có cuộn dây rồi. Nếu không nói thuần cảm, trong một số Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán cho $U_X$ vuôn pha với 1 điện áp nào đó, mà chứng tỏ đoạn X phải có tính cảm(chẳng hạn như vậy), thì chúng ta nghĩ ngay nó có R và L. Tuy nhiên nếu nó có r thì 2 phần tử đó có thể là L,r và C chăng?
 
kiemro721119 đã viết:
Thế nghĩa là muốn giới hạn cuộn dây không có r thì người ta làm thế nào anh?
Tùy theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán người ta cho thể nào em à :)

kiemro721119 đã viết:
Vì nếu nói nếu có thì cuộn dây thuần cảm thì là gợi ý là có cuộn dây rồi. Nếu không nói thuần cảm, trong một số Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán cho $U_X$ vuôn pha với 1 điện áp nào đó, mà chứng tỏ đoạn X phải có tính cảm(chẳng hạn như vậy), thì chúng ta nghĩ ngay nó có R và L. Tuy nhiên nếu nó có r thì 2 phần tử đó có thể là L,r và C chăng?
Em nói đoạn này anh không hiểu lắm, nên anh không biết trả lời thế nào :D
 
Em sẽ lấy 1 ví dụ:
Cho mạch điện xoay chiều AB , X là hộp đen, chứa 2 trong 3 phần tử R,L,C mắc nối tiếp.Đoạn mạch gồm các phần tử R nối tiếp C nối tiếp hộp X. M là điểm giữa C và hộp đen X. Ta thấy $u_{AM}$ vuông pha $u_{MB}$.Hỏi trong X chứa các phần tử nào.
Ps:Em đã đọc 2 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 kiểu thế này, giải chỉ nói là X chứa R và L. trong khi đề không nói rõ L có thuần cảm hay không.
 
kiemro721119 đã viết:
Em sẽ lấy 1 ví dụ:
Cho mạch điện xoay chiều AB , X là hộp đen, chứa 2 trong 3 phần tử R,L,C mắc nối tiếp.Đoạn mạch gồm các phần tử R nối tiếp C nối tiếp hộp X. M là điểm giữa C và hộp đen X. Ta thấy $u_{AM}$ vuông pha $u_{MB}$.Hỏi trong X chứa các phần tử nào.
Ps:Em đã đọc 2 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 kiểu thế này, giải chỉ nói là X chứa R và L. trong khi đề không nói rõ L có thuần cảm hay không.
$u_{AM}$ vuông pha $u_{MB}$ nên
\[\begin{align}
& \tan {{\varphi}_{AM}}\tan {{\varphi }_{MB}}=-1 \\
& \Leftrightarrow\dfrac{-{{Z}_{C}}}{R}.\dfrac{A}{B}=-1 \\
& \Leftrightarrow\dfrac{{{Z}_{C}}}{R}.\dfrac{A}{B}=1. \\ \end{align}\]
Chắc chắn $B$ phải là điện trở.
- Nếu B là điện trở $r$ con do cuộn dây không thuần gây ra, thì trong $A$ phải có $L$. Như vậy ở trường hợp này hộp $X$ gồm:
+ phần tử thứ nhất là cuộn dây không thuần
+ phần tử thứ hai có thể là điện trở $R$ hoặc có thể là $C$ với $Z_L > Z_C.$
- Ngoài ra còn một trường hợp nữa là hộp $X$ gồm hai phần tử : cuộn dây thuần cảm $L$ và điện trở $R$.
Như vậy tổng cộng có ba khả năng xảy ra.
Đáp án người ta thiếu vì người ta hiểu sai quan niệm về cuộn dây không thuần cảm. Cuộn dây không thuần cảm chỉ là một phần tử.
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
huyhoang ML ND C biến thiên Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L..... Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao Nối hai đầu ra của một máy phát điện xoay chiều một pha có 1 cặp cực vào hai đầu đoạn mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 3
I L biến thiên Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều $u=U_{0}cos100\Pi t$ (V) Bài tập Điện xoay chiều 0
D Nếu mắc nối tiếp 2 đoạn mạch này với nhau rồi vào điện áp xoay chiều trên thì trên đoạn mạch mới? Bài tập Điện xoay chiều 1
little_bobanh Biểu thức điện áp xoay chiều giữa 2 đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
N Nếu mắc nối tiếp hai đoạn mạch này với nhau rối vào điện áp xoay chiều trên thì đoạn mạch mới tạo? Bài tập Điện xoay chiều 2
phenol phenic Mạch điện xoay chiều đấu vào mạch điện hình sao và tam giác thì cường độ dòng điện thay đổi thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 8
__Black_Cat____! C biến thiên Tìm điện áp cực đại của dòng xoay chiều lắp vào mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
phenol phenic Tức thời Hiệu điện thế đoạn mạch xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 1
T Hệ số công suất của mạch khi mắc vào hiệu điện thế xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 1
H MPĐ Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB nhỏ nhất có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
D Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch nhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhất: Bài tập Điện xoay chiều 0
LeoLionel f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
K Tìm biên độ điện áp giữa hai đầu mạch điện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
ntdattt Công suất mạch điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
N C biến thiên Điện trở của đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 3
khoaa8a Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 9
trương vĩnh long Hệ số công suất của mạch điện Bài tập Điện xoay chiều 4
C Tức thời Bài toán điện áp tức thời của u đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
H Tại thời điểm nào đó Uc=40 vôn thì điện áp giữa 2 đầu mạch là bn? Bài tập Điện xoay chiều 2
Nô BiTa Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 0
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 5
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 1
Nhi Huỳnh C biến thiên Điện trở thuần của đoạn mạch bằng: Bài tập Điện xoay chiều 2
phanha11a1 C biến thiên Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 1
L Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa LC là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
kieu thu hang R biến thiên Xác đinh điện trở của biến trở để công xuất tiêu thụ trên đoạn mạch đat giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 2
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Công suất của mạch điện là. Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Hiệu điện thế giữa 2 đầu mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
L Độ lệch pha của điện áp 2 đầu đoạn mạch so với dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
N f biến thiên Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại thì tần số w bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 4
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
G Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
G Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
SunShine 98 Cường độ dòng điện qua đoạn mạch có giá trị bằng? Bài tập Điện xoay chiều 1
doanannguyen Cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ 2 là Bài tập Điện xoay chiều 5
G Điện áp hiệu dụng lớn nhất trên hai đầu đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
blackberry9320 Lệch pha Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch RL là Bài tập Điện xoay chiều 1
P Tìm độ lớn độ lệch pha của cường độ dòng điện tức thời qua mạch trong hai trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Biểu thức cường độ điện áp toàn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 5
H Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch có giá trị gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 5
A Lúc điện áp hai đầu mạch có giá trị $200\sqrt{3}$ lần thứ 3 là. Bài tập Điện xoay chiều 3
A Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch AP và AB khi $R=R_{1}$ Bài tập Điện xoay chiều 8
Hải Quân Điện áp hai đầu mạch AB có dạng nào dưới đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Điện áp hai đầu mạch AB có dạng nào dưới đây ? Bài tập Điện xoay chiều 6
A C biến thiên Điều chỉnh C = $C_2$ thì điện áp hiệu dụng của đoạn mạch MB đạt cực đại, giá trị cực đại đó xấp xỉ b Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top