Quĩ tích đầu mút véc tơ $\vec{I}$ là đường gì?

Bài toán
Cho mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, L biến thiên từ 0 đến vô cùng. Điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch là U.Hỏi trên giản đồ, véc tơ quĩ tích đầu mút của véc tơ I có quĩ đạo là đường gì?
A. Nửa đường tròn đường kính $\dfrac{U}{R}$
B. Đoạn thẳng I=kU. k là hệ số tỉ lệ
C. Một nửa hyperpol I= $\dfrac{U}{\sqrt{R^2 +Z^2_L}}$
D. Nửa Elip $\dfrac{u^2}{U^2_0}$ +$\dfrac{i^2}{I^2_0}$=1
chỗ L biến thiên em không biết ghi công thức, có gì mọi người thông cảm !
 
Bài toán
Cho mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, L biến thiên từ $0\to +\infty$. Điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch là U.Hỏi trên giản đồ, véc tơ quĩ tích đầu mút của véc tơ I có quĩ đạo là đường gì?
A. Nửa đường tròn đường kính $\dfrac{U}{R}$
B. Đoạn thẳng I=kU. k là hệ số tỉ lệ
C. Một nửa hyperpol I= $\dfrac{U}{\sqrt{R^2 +Z^2_L}}$
D. Nửa Elip $\dfrac{u^2}{U^2_0}$ +$\dfrac{i^2}{I^2_0}$=1
http://vatliphothong.vn/t/2241/
Bài này đã được thảo luận ơ đây.


:)
 
Bài toán
Cho mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, L biến thiên từ 0 đến vô cùng. Điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch là U.Hỏi trên giản đồ, véc tơ quĩ tích đầu mút của véc tơ I có quĩ đạo là đường gì?
A. Nửa đường tròn đường kính $\dfrac{U}{R}$
B. Đoạn thẳng I=kU. k là hệ số tỉ lệ
C. Một nửa hyperpol I= $\dfrac{U}{\sqrt{R^2 +Z^2_L}}$
D. Nửa Elip $\dfrac{u^2}{U^2_0}$ +$\dfrac{i^2}{I^2_0}$=1
chỗ L biến thiên em không biết ghi công thức, có gì mọi người thông cảm !
Đề ko có tụ.
 

Quảng cáo

Top