Phát biểu đúng về cuộn dây thuần cảm

Câu hỏi
Kết luận nào sau đây đúng? Cuộn dây thuần cảm
A. không có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều.
B. cản trở dòng điện xoay chiều đi qua và tần số dòng điện xoay chiều càng lớn thì nó cản trở càng mạnh.
C. cản trở dòng điện xoay chiều đi qua và tần số dòng điện xoay chiều càng nhỏ thì nó cản trở càng mạnh.
D. độ tự cảm của cuộn dây càng lớn và tần số dòng điện xoay chiều càng lớn thì năng lượng tiêu hao trên cuộn dây càng lớn
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
M Phát biểu không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 5
BlackWolf25 Phát biểu nào sau đây là đúng với đoạn mạch này? Lí thuyết Điện xoay chiều 3
K Chọn phát biểu đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Chọn phát biểu đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 2
K Phát biểu nào sau đây về dòng điện xoay chiều không đúng? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
N Phát biểu nào sau đây đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 6
huynhcashin MPĐ Phát biểu đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 5
huynhcashin Phát biểu nào sau đây đúng? Lí thuyết Điện xoay chiều 5
chinhanh9 Phát biểu nào đúng về dòng điện xoay chiều? Lí thuyết Điện xoay chiều 3
triminhdovip137 Chọn phát biểu đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong Chọn phát biểu đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
KSTN_BK_95 MPĐ Phát biểu nào sau đây đúng với máy phát điện xoay chiều ? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong Chọn phát biểu đúng về điện áp hai đầu đoạn mạch Lí thuyết Điện xoay chiều 1
triminhdovip137 Phát biểu nào không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 6
Sao Mơ Phát biểu nào sau đây đối với động cơ không đồng bộ 3 pha là không đúng ? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
NTH 52 Phát biểu nào đúng với cuộn dây thuần cảm? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
sparkling_star Chọn phát biểu đúng về đoạn mạch xoay chiều Lí thuyết Điện xoay chiều 1
huynhcashin MPĐ Phát biểu sai về động cơ không đồng bộ 3 pha Lí thuyết Điện xoay chiều 1
hao.baobinh10 Phát biểu nào sau đây không sai? Lí thuyết Điện xoay chiều 0
chinhanh9 Chọn phát biểu sai Lí thuyết Điện xoay chiều 1
NTH 52 Chọn phát biểu sai? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
NTH 52 Số phát biểu sai là? Lí thuyết Điện xoay chiều 9
Tăng Hải Tuân Phát biểu nào sai khi cho tần số thay đổi để $I_{max}$ Lí thuyết Điện xoay chiều 1
L MPĐ Chọn câu sai khi nói về máy phát điện xoay chiều ba pha Lí thuyết Điện xoay chiều 3
Feel Again Đối với máy phát điện xoay chiều một pha Lí thuyết Điện xoay chiều 3
Trust me Máy phát điện Lí thuyết Điện xoay chiều 1
V Nếu điểm nối giữa một dây pha với máy phát bị hở thì? Lí thuyết Điện xoay chiều 0
lkshooting Lí thuyết về máy phát điện và động cơ điện ba pha Lí thuyết Điện xoay chiều 5
lvcat Mối liên hệ giữa hiệu điện thế và dòng điện trong máy phát điện Lí thuyết Điện xoay chiều 4
H Tức thời Thắc mắc về biểu thức hiệu điện thế Lí thuyết Điện xoay chiều 6
T Động cơ, biểu diễn động cơ bằng giản đồ Lí thuyết Điện xoay chiều 1
P Hệ thức đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
hoankuty Điều nào sau đây đúng khi nói về cách mắc mạch điện xoay chiều 3 pha? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
thanh thương Kết luận nào sau đây về tụ điện trong mạch điện xoay chiều không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 4
huynhcashin Kết luận đúng: Lí thuyết Điện xoay chiều 2
huynhcashin Hệ thức liên lạc nào sau đây không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 2
N Kết luận nào đúng? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
Sao Mơ Hệ thức nào sau đây đúng ? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
triminhdovip137 Trong cách mắc hình sao, nhận định nào là đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 3
N Tăng hay giảm tần số dòng điện và giữ nguyên thông số của mạch điện, kết luận nào sau đây không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top