C biến thiên Biểu thức đúng là

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều u = $U\sqrt{2}\cos\omega t $ vào hai đầu mạch điện mắc nối tiếp theo thứ tự: điện trở R, cuộn thuần cảm L và tụ C. Biết U, L, $\omega $ không thay đổi; điện dung C và điện trở R có thể thay đổi. Khi $C=C_{1}$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở không phụ thuộc R; khi $C=C_{2}$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch chứa L và R cũng không phụ thuộc R. Biểu thức đúng là
A. $C_{2}=0,5C_{1}$
B. $C_{2}=C_{1}$
C. $C_{2}=2C_{1}$
D. $C_{2}=\sqrt{2}C_{1}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều u = $U\sqrt{2}\cos\omega t $ vào hai đầu mạch điện mắc nối tiếp theo thứ tự: điện trở R, cuộn thuần cảm L và tụ C. Biết U, L, $\omega $ không thay đổi; điện dung C và điện trở R có thể thay đổi. Khi $C=C_{1}$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở không phụ thuộc R; khi $C=C_{2}$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch chứa L và R cũng không phụ thuộc R. Biểu thức đúng là
A. $C_{2}=0,5C_{1}$
B. $C_{2}=C_{1}$
C. $C_{2}=2C_{1}$
D. $C_{2}=\sqrt{2}C_{1}$
Bài làm:
Ta có $U_{LR}$ không phụ thuộc vào R thì:
$$Z_{C_1}=2Z_L.$$
Điện áp hai đầu R không phụ thuộc R thì cộng hưởng xảy ra.
$$Z_{C_2}=Z_{L}.$$
Chọn $C$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài làm:
Ta có $U_{LR}$ không phụ thuộc vào R thì:
$$Z_{C_1}=2Z_L.$$
Điện áp hai đầu R không phụ thuộc R thì cộng hưởng xảy ra.
$$Z_{C_2}=Z_{L}.$$
Chọn $C$.
$C = C_{1}$ xảy ra cộng hưởng $Z_{C_1} = Z_{L}$
$C = C_{2}$ thì $Z_{C_2} = 2Z_{L}$
$\Rightarrow 2Z_{C_1} = Z_{C_2} \Rightarrow C_{2}=0,5 C_{1}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
tkvatliphothong f biến thiên Số biểu thức đúng là Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân R biến thiên Biểu thức đúng là: Bài tập Điện xoay chiều 5
CryogenHan L biến thiên Biểu thức liên hệ đúng Bài tập Điện xoay chiều 7
tkvatliphothong f biến thiên Biểu thức liên hệ đúng là Bài tập Điện xoay chiều 13
tkvatliphothong MPĐ Biểu thức liên hệ đúng là Bài tập Điện xoay chiều 15
T R biến thiên Biểu thức đúng là: Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong f biến thiên Biểu thức liên hệ đúng là Bài tập Điện xoay chiều 1
O L biến thiên Biểu thức liên hệ đúng là Bài tập Điện xoay chiều 4
huynhcashin R biến thiên Biểu thức đúng Bài tập Điện xoay chiều 1
V Biểu thức điện áp giữa 2 điểm A, M là Bài tập Điện xoay chiều 0
T Biểu thức X Bài tập Điện xoay chiều 0
G Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 2
Nguyễn Hương Ly Suất điện động cảm ứng trên khung dây có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 1
SHINE Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời Bài tập Điện xoay chiều 3
V Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i Bài tập Điện xoay chiều 2
G Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
blackberry9320 Lệch pha Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch RL là Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Biểu thức cường độ điện áp toàn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 5
21653781 Với stato có 4 cuộn dây nối tiếp, mỗi cuộn có 25 vòng, biểu thức của suất điện động xuất hiện trong Bài tập Điện xoay chiều 1
A Khi đó dòng điện qua mạch có biểu thức: Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 0
D Nếu nối tắt tụ C thì biểu thức điện áp tức thời hai đầu cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
Quang Tuấn Tức thời Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Biểu thức dòng điện lúc đó là. Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 0
shockvodoi97 f biến thiên Biểu thức tính $\cos \varphi $ là? Bài tập Điện xoay chiều 7
C Biểu thức của u là Bài tập Điện xoay chiều 5
JDieen XNguyeen Viết biểu thức điện áp $u_C$ trên tụ C Bài tập Điện xoay chiều 4
hoankuty Viết biểu thức của hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch? Bài tập Điện xoay chiều 2
A Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
A Biểu thức i qua mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
A Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là Bài tập Điện xoay chiều 3
A L biến thiên Viết biểu thức của i ứng với các giá trị L1 và L2. Bài tập Điện xoay chiều 1
Đinh Phúc Biểu thức hai đầu đoạn mạch có dạng Bài tập Điện xoay chiều 3
Đinh Phúc Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
Đinh Phúc Dòng điện trong mach có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 1
V Biểu thức cường độ dòng điện trước khi tăng điện dung là Bài tập Điện xoay chiều 7
thien than cua gio Biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 1
thien than cua gio Biểu thức i qua mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
thien than cua gio Viết biểu thức $ u_{MB}$ Bài tập Điện xoay chiều 6
tkvatliphothong f biến thiên Biểu thức liên hệ giữa $f_1,f_2$ và $f_o$ là Bài tập Điện xoay chiều 4
Kate Spencer Biểu thức điện áp giữa hai bản tụ điện là: Bài tập Điện xoay chiều 11
V Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 2
V Nếu không nối tắt cuộn cảm thì điện áp hai đầu cuộn cảm có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 2
highhigh Điện áp hai đầu cuộn cảm có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 1
Xuân Thành Lệch pha Biểu thức điện áp toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
Nguyễn Duy Khôi Biểu thức liên hệ của R,L,C là: Bài tập Điện xoay chiều 4
Bo Valenca Biểu thức điện áp cực đại hai đầu điện trở R là Bài tập Điện xoay chiều 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top