R biến thiên Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng

Bài toán
Đặt điện áp $u=U_{0}\cos\omega t$ ($U_{0}$ và $\omega $ không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng
A. $ 0,5\sqrt{2}$
B. 0,85
C. 1
D. 0,5
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Đặt điện áp $u=U_{0}\cos\omega t$ ($U_{0}$ và $\omega $ không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng
A. $ 0,5\sqrt{2}$
B. 0,85
C. 1
D. 0,5
Bài làm:
Ta có $R$ thay đổi để công suất cực đại thì:
$$R=|Z_L-Z_C|.$$
Chọn $A$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Khi đó ta có hệ thức Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch AB gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
Hải Quân Khi điều chỉnh R để cho công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất và khi đó hệ số công suất của mạch c Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Hệ số công suất của mạch điện khi đó bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
NTH 52 R biến thiên Thay đổi $R$ để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại, khi đó hệ số công suất bằng? Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 C biến thiên Hệ số công xuất đạt khi đó là. Bài tập Điện xoay chiều 2
tkvatliphothong f biến thiên Hệ số công suất của mạch khi đó $\textbf{gần giá trị nào nhất}$ sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 8
highhigh f biến thiên Hệ số công suất của cả đoạn mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 3
Change Hệ số công suất của đoạn mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 2
xuongrongnt C biến thiên Hệ số công suất của mạch khi đó bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
Gem Khi đó ta có mối liên hệ giữa hai chu kì là? Bài tập Điện xoay chiều 1
hao.baobinh10 f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi đó Bài tập Điện xoay chiều 3
hoangmac R biến thiên Hệ số công suất khi đó là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
H C biến thiên Điều chỉnh C để tổng điện áp $U_{AB} +U_{AM}+U_{MB}$ đạt giá trị cực đại.Khi đó hệ số công suất là Bài tập Điện xoay chiều 2
dreamhigh315 Khi đó hệ số công suất của mạch đã Bài tập Điện xoay chiều 1
N R biến thiên Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch MB và của đoạn mạch AB tương ứng là Bài tập Điện xoay chiều 2
T R biến thiên Hệ số công suất của mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 2
N C biến thiên Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Dung kháng khi đó của đoạn mạch khi thay đổi $U_{RCmax}$ bằng bao nhiêu. Bài tập Điện xoay chiều 16
ShounenAi Điều chỉnh điện dung của tụ điện để khi vôn kế chỉ số 80V thì khi đó cường độ dòng điện là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
Văn Long C biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu AM khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 4
I $\left(U_{AM}+U_{MB}\right)$ có giá trị lớn nhất, khi đó điện áp giữa hai đầu tụ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi khi điều chỉnh L để công suất tiêu thụ trong mạch lớn nhất thì công suất lớn nhất đó bằng bao nh Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Hỏi khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty Hỏi khi đó,tỉ số giữa cảm kháng so với dung kháng gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 1
A Khi đó dòng điện qua mạch có biểu thức: Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 0
Hải Quân f biến thiên Tìm giá trị của ULmax khi đó: Bài tập Điện xoay chiều 10
Hải Quân C biến thiên Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân C biến thiên Dòng điện hiệu dụng trong mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân C biến thiên Khi đó, công suất tiêu thụ trên mạch có giá trị gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 5
NTH 52 f biến thiên Khi điều chỉnh $\omega$ để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao n Bài tập Điện xoay chiều 1
K f biến thiên Công suất của mạch khi đó có giá trị gần đúng bằng: Bài tập Điện xoay chiều 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Cường độ hiệu dụng trong mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 5
C Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
P Hế số công suất của mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty MPĐ Tìm $U_{RL}$ khi đó? Bài tập Điện xoay chiều 4
Kate Spencer Giả sử $LC \omega^{2}$ =1, lúc đó, điện áp hai đầu cuộn dây lớn hơn U khi Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 f biến thiên Khi đó $\frac{U_1}{U_2}$ là. Bài tập Điện xoay chiều 7
GS.Xoăn C biến thiên Tính hiệu điện thế hai đầu tụ khi đó? Bài tập Điện xoay chiều 11
GS.Xoăn Điện áp hai đầu đoạn mạch $AB$ khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 5
tam01235 Thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ hiệu dụng cực đại 3 lần khi đó R có giá trị gần nhất là Bài tập Điện xoay chiều 4
Change Công suất của mạch khi đó có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 4
Thanh THĐ Truyền tải điện Khi một tổ máy ngừng hoạt động thì hiệu suất truyền tải vẫn trên đường dây đó là: Bài tập Điện xoay chiều 7
highhigh Tức thời Thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm đó đến khi dòng điện có cường độ tức thời bằng $\sqrt{6}A$ Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty Tính số chỉ lớn nhất của vôn kế và điện dung C khi đó Bài tập Điện xoay chiều 3
cuonghp96 C biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 0
T C biến thiên Công suất tiêu thụ trên toàn mạch khi đó bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Mink Pycee C biến thiên Biểu thức điện áp trên đoạn MA khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top