Hỏi nhiệt độ cuối của bình?

Bài toán
Một thỏi đồng có khối lượng 75g được nung nóng đến $320^{o}C$,bỏ thỏi đồng đó vào 1 bình chứa 220g
$C_{nn}=188.361 J/Kg$, . nhiệt độ ban đầu của nước và của bình là $12^{o}C$ .Hỏi nhiệt độ cuối cùng của bình sau khi cân bằng nhiệt là bao nhiêu?
P/S:
Đã sửa lại viết hoa.
HBD.
 
Bài toán
một thỏi đồng có khối lượng 75g được nung nóng đến $320^{o}C$,bỏ thỏi đồng đó vào 1 bình chứa 220g
$C_{nn}=188.361 J/Kg$, . nhiệt độ ban đầu của nước và của bình là $12^{o}C$ .Hỏi nhiệt độ cuối cùng của bình sau khi cân bằng nhiệt là bao nhiêu?
! Không viết hoa đầu dòng
Lấy $$C_{Cu}=390 J/kg.K$$
Nhiệt lượng đủ để làm sôi nước và bốc hơi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này cho thiếu dữ kiện kl bình
 

Quảng cáo

Top