Chọn kết luận đúng về thời các thời điểm $U_L, U_C, U_R$ đạt cực đại

Bài toán Đặt điện áp xoay chiều $u=U_o\cos \left(\omega t+\varphi \right)$ vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần $L$, tụ điện $C$ và điện trở thuần $R$ mắc nối tiếp. Tăng dần điện dung của tụ điện, gọi $t_1,t_2$ và $t_3$ là thời điểm mà giá trị hiệu dụng $U_L, U_C$ và $U_R$ đạt cực đại. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. $t_1=t_2 > t_3$
B. $t_1=t_3 > t_2$
C. $t_1=t_2 < t_3$
D. $t_1=t_3 < t_2$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán Đặt điện áp xoay chiều $u=U_o\cos \left(\omega t+\varphi \right)$ vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần $L$, tụ điện $C$ và điện trở thuần $R$ mắc nối tiếp. Tăng dần điện dung của tụ điện, gọi $t_1,t_2$ và $t_3$ là thời điểm mà giá trị hiệu dụng $U_L, U_C$ và $U_R$ đạt cực đại. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. $t_1=t_2 > t_3$
B. $t_1=t_3 > t_2$
C. $t_1=t_2 < t_3$
D. $t_1=t_2 < t_2$
Bài làm:
C thay đổi để hiệu điện thế trên R, L đạt cực đại thì xảy ra cộng hưởng(đồng thời).
Chọn $B$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán Đặt điện áp xoay chiều $u=U_o\cos \left(\omega t+\varphi \right)$ vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần $L$, tụ điện $C$ và điện trở thuần $R$ mắc nối tiếp. Tăng dần điện dung của tụ điện, gọi $t_1,t_2$ và $t_3$ là thời điểm mà giá trị hiệu dụng $U_L, U_C$ và $U_R$ đạt cực đại. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. $t_1=t_2 > t_3$
B. $t_1=t_3 > t_2$
C. $t_1=t_2 < t_3$
D. $t_1=t_3 < t_2$
Khi tăng dần điện dung của tụ điện thì dung kháng giảm và $U_{c}$ đạt max trước khi cộng hưởng
Chọn B
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
B vì C thay đổi thì $U_{L_{max}}$ và $U_{r_{max}}$ khi cộng hưởng. Còn $U_C$ max khi $Z_L<>
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Chọn đẳng thức đúng ? Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty Chọn đáp án đúng? Bài tập Điện xoay chiều 1
O C biến thiên Chọn hệ thức đúng giữa R và L Bài tập Điện xoay chiều 5
L C biến thiên Chọn hệ thức đúng... Bài tập Điện xoay chiều 0
huynhcashin Lệch pha Chọn hệ thức đúng Bài tập Điện xoay chiều 19
huynhcashin C biến thiên Chọn đáp án đúng Bài tập Điện xoay chiều 2
hao.baobinh10 R biến thiên Chọn đáp án đúng Bài tập Điện xoay chiều 1
Oneyearofhope C biến thiên Chọn đáp án đúng về mối liên hệ giữa $\varphi _1$ và $\varphi_2$ Bài tập Điện xoay chiều 10
Annapham95 MPĐ Chọn câu sai khi nói về máy phát điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 10
Đ MPĐ Chọn câu đúng Bài tập Điện xoay chiều 4
tkvatliphothong Chọn phương án đúng về công suất trung bình Bài tập Điện xoay chiều 1
T L biến thiên Chọn phát biểu sai ? Bài tập Điện xoay chiều 4
T Chọn hệ thức sai trong các nhận xét sau? Bài tập Điện xoay chiều 1
F Biến trở kết hợp w thay đổi ! Bài tập Điện xoay chiều 4
ghjcghj Kết luận nào là đúng Bài tập Điện xoay chiều 6
inconsolable R biến thiên Kết luận nào sau đây đúng? Bài tập Điện xoay chiều 1
huynhcashin Lệch pha Kết luận nào sau đây đúng? Bài tập Điện xoay chiều 2
D L biến thiên Với giá trị nào của $L_{2}$ thì ta có kết quả: $Z_{AB}=Z_{AM}+Z_{MB}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
__Black_Cat____! MPĐ Kết quả nào sau đây không đúng? Bài tập Điện xoay chiều 5

Quảng cáo

Top