Hiện tượng xảy ra là:

Câu hỏi
Giới hạn quang điện của kẽm là$ 0,35\mu m$ , một tấm kẽm đang tích điện dương có hiệu điện thế $1,4V$ nối với một điện nghiệm. Nếu chiếu bức xạ có bước sóng biến thiên trong khoảng từ$ 0,25\mu m$ đến $0,65\mu m$ trong thời gian đủ dài thì hiện tượng xảy ra là:
A. Hai lá điện nghiệm có góc lệch không đổi.
B. Hai lá điện nghiệm cụp vào rồi lại xòe ra.
C. Hai lá điện nghiệm cụp vào.
D. Hai lá điện nghiệm xòa thêm ra.
 
Câu hỏi
Giới hạn quang điện của kẽm là$ 0,35\mu m$ ,một tấm kẽm đang tích điện dương có hiệu điện thế $1,4V$ nối với một điện nghiệm.Nếu chiếu bức xạ có bước sóng biến thiên trong khoảng từ$ 0,25\mu m$ đến $0,65\mu m$ trong thời gian đủ dài thì hiện tượng xảy ra là:
A. Hai lá điện nghiệm có góc lệch không đổi.
B. Hai lá điện nghiệm cụp vào rồi lại xòe ra.
C. Hai lá điện nghiệm cụp vào.
D. Hai lá điện nghiệm xòa thêm ra.
Hướng giải :
Tính năng lương của qủa cầu $W_c=q.U$
Tính đông năng cưc đai, cưc tiểu và giá tri trung bình rồi so sánh với $W$. $$W=\dfrac{hc}{\lambda}-A_0$$
Nhóc. ^_^
 

Quảng cáo

Top