Những phần tử nào có đóng góp năng lượng lớn nhất khi xảy ra phản ứng?

Câu hỏi
Trong phản ứng phân hạch hạt nhân, những phần tử nào sau đây có đóng góp năng lượng lớn nhất khi xảy ra phản ứng?
A. Động năng của các nơtron.
B. Động năng của các proton.
C. Động năng của các hạt.
D. Động năng của các electron.
 
Mình chọn C
Trong phản ứng hạt nhân, các mảnh (hạt)vỡ ra với động năng rất lớn
Ví dụ trong quá trình phân hạch của 1 hạt nhân U, động năng các mảnh vỡ ra khoảng 167 MeV, trong khi động năng của các notron là 5MeV, proton :6MeV; electron:8MeV
 

Quảng cáo

Top