Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phản ứng phân hạch?

Câu hỏi
Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phản ứng phân hạch?
A. Phản ứng phân hạch là phản ứng trong đó hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn.
B. Phản ứng phân hạch kích thích là phản ứng trong đó hạt nhân nặng hấp thụ một nơtron rồi chuyển sang trạng thái kích thích, sau đó vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn và kèm một vài nơtron.
C. Phản ứng phân hạch xảy ra khi hạt nhân nặng được truyền một năng lượng kích hoạt cỡ vài MeV.
D. Giống như phóng xạ, các sản phẩm sau phân hạch là hoàn toàn xác định.
 
Mình chọn C
Trong phản ứng phân hạch một hạt nhân nặng hấp thụ một notron chậm (có động năng nhỏ hơn 0,1 eV) rồi vỡ ra thành 2 hạt nhân có số trung bình đồng thời sinh ra 2 đến 3 notron,tỏa năng lượng lớn.
 

Quảng cáo

Top