Phát biểu nào sai khi nói về phản ứng hạt nhân?

Câu hỏi
Phát biểu nào sai khi nói về phản ứng hạt nhân?
A. . Phản ứng phân hạch là phản ứng hạt nhân tạo ra hai hạt nhân nhẹ hơn, có tính phóng xạ.
B. Khi hạt nhân nặng hấp thụ một nơtron vỡ thành 2 hạt nhân trung bình và toả năng lượng lớn.
C. Khi hai hạt nhân rất nhẹ kết hợp với nhau thành hạt nhân nặng hơn toả năng lượng.
D. Phản ứng tổng hợp hạt nhân và phân hạch ñều toả năng lượng.
 
Câu hỏi
Phát biểu nào sai khi nói về phản ứng hạt nhân?
A. . Phản ứng phân hạch là phản ứng hạt nhân tạo ra hai hạt nhân nhẹ hơn, có tính phóng xạ.
B. Khi hạt nhân nặng hấp thụ một nơtron vỡ thành 2 hạt nhân trung bình và toả năng lượng lớn.
C. Khi hai hạt nhân rất nhẹ kết hợp với nhau thành hạt nhân nặng hơn toả năng lượng.
D. Phản ứng tổng hợp hạt nhân và phân hạch ñều toả năng lượng.
Chọn A. vì phản ứng phân hạch không có tính phóng xạ.
 

Quảng cáo

Top