Tốc độ truyền sóng cơ không phụ thuộc vào ?

Câu hỏi
Tốc độ truyền sóng cơ không phụ thuộc vào?
A. tần số và biên độ của sóng.
B. nhiệt độ của môi trường lan truyền sóng.
C. bản chất của môi trường lan trường sóng.
D. biên độ của sóng và bản chất của môi trường.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Lê Tiến Lộc Tỉ số tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng? Lí thuyết Sóng cơ 1
H Biên độ trong sóng dọc. Lí thuyết Sóng cơ 1
A Biên độ dao động tại M đạt cực đại khi ∆φ có giá trị Lí thuyết Sóng cơ 1
A Điều kiện để tại điểm M cách các nguồn A, B (dao động vuông pha với nhau) sóng có biên độ cực đại là Lí thuyết Sóng cơ 1
To_Be_The_Best Dao động tại M,N có biên độ và pha như thế nào ? Lí thuyết Sóng cơ 2
apple13197 Quá trình lan truyền sóng cơ học Lí thuyết Sóng cơ 1
A Khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi? Lí thuyết Sóng cơ 1
G Điều nào sau đây là không đúng khi nói về sự truyền của sóng cơ học? Lí thuyết Sóng cơ 3
Hiệp Siêu Nhân Trong chân không, âm thanh lan truyền như thế nào và các phần tử không khí chuyển động ra sao? Lí thuyết Sóng cơ 3
Hiệp Siêu Nhân Một sóng cơ học truyền trong một môi trường thì đại lượng nào dưới đây độc lập với đại lượng khác? Lí thuyết Sóng cơ 6
lvcat Sóng cơ truyền trong môi trường vật chất qua điểm A rồi đến điểm B thì Lí thuyết Sóng cơ 3
Tăng Hải Tuân Sóng truyền trên lò xo... Lí thuyết Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Sóng âm truyền từ không khí vào nước thì.. ? Lí thuyết Sóng cơ 4

Quảng cáo

Top