Khoảng cách giữa 2 thấu kính và tiêu cự của thấu kính thứ 1

Bài toán
Một hệ thống gồm thấu kính phân kỳ tiêu cự $f_1$ và một thấu kính hội tụ $f_2=24cm$ đặt cách nhau đoạn bằng $a$ sao cho trục chính trùng nhau. Một vật nhỏ đặt trước thấu kính phân kỳ, vuông góc trục chính chung của hệ, có ảnh tạo bởi hệ cao bằng 3 lần vật và khi dịch chuyển vật theo trục chính, ra xa hệ thì thấy độ cao ảnh không thay đổi. Khoảng cách a giữa hai thấu kính và tiêu cự $f_1$của thấu kính thứ nhất lần lượt là:
A. $16cm; -8cm$
B. $16cm ; -16cm$
C. $8cm ; -8cm$
D. $8cm ; -16cm$
 

Quảng cáo

Top