Chiết suất tuyệt đối của môi trường đó là:

Bài toán
Một photon có năng lượng $\epsilon$, truyền trong một môi trường với bước sóng $\lambda$. Với $h$ là hằng số p-lăng, c là vận tốc ánh sáng truyền trong chân không. CHiết suất tuyệt đối của môi trường đó là:
A. $\dfrac{\epsilon.\lambda}{hc}$
B. $\dfrac{c}{\epsilon.\lambda}$
C. $\dfrac{c}{\epsilon.g.\lambda}$
D. $\dfrac{hc}{\epsilon.\lambda}$
 
Bài toán
Một photon có năng lượng $\epsilon$, truyền trong một môi trường với bước sóng $\lambda$. Với $h$ là hằng số p-lăng, c là vận tốc ánh sáng truyền trong chân không. CHiết suất tuyệt đối của môi trường đó là:
A. $\dfrac{\epsilon.\lambda}{hc}$
B. $\dfrac{c}{\epsilon.\lambda}$
C. $\dfrac{c}{\epsilon.g.\lambda}$
D. $\dfrac{hc}{\epsilon.\lambda}$
Lời giải:
Bước sóng của photon trong chân không là $\lambda_o=\dfrac{hc}{\epsilon}$
Chiết suất của môi trường $n=\dfrac{\lambda_o}{\lambda}=\dfrac{hc}{\epsilon.\lambda}$
Chọn D
 

Quảng cáo

Top