Hệ số công suất của đoạn mạch lúc sau bằng

Bài toán :
Cho một mạch điện RLC nối tiếp . Hiệu điện thế xoay chiều 2 đầu đoạn mạch có dạng $u=U\sqrt{2} \cos(\omega t)$. Khi nối tắt tu C thì điện áp trên cuộn dây thuần cảm tăng 2 lần và dòng điện trong hai trường hợp trên vuông pha nhau. Hệ số công suất của đoạn mạch lúc sau bằng:
A. $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$
B. $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$
C. $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$
D. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
 
Bài toán :
Cho một mạch điện RLC nối tiếp . Hiệu điện thế xoay chiều 2 đầu đoạn mạch có dạng $u=U\sqrt{2} \cos(\omega t)$. Khi nối tắt tu C thì điện áp trên cuộn dây thuần cảm tăng 2 lần và dòng điện trong hai trường hợp trên vuông pha nhau. Hệ số công suất của đoạn mạch lúc sau bằng:
A. $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$
B. $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$
C. $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$
D. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

Do dòng điện trong hai trường hợp vuông pha nhau nên
$$\dfrac{Z_L}{R}.\dfrac{Z_C-Z_L}{R}=1 \Rightarrow Z_C-Z_L=\dfrac{R^2}{Z_L}$$
Mà điện áp hiệu dụng của cuộn dây tăng 2 lần nên :
$$Z_1=2Z_2$$
$$\Leftrightarrow R^2+(Z_L-Z_C)^2=4R^2+4Z_L^2$$
$$\Rightarrow 3R^2+4Z_L^2=\dfrac{R^4}{Z_L^2}$$
$$\Rightarrow R^4-3R^2Z_L^2-4Z_L^4=0$$
$$\Rightarrow R=2Z_L$$
$$\Rightarrow \cos{\varphi_2}=\dfrac{2}{\sqrt{2^2+1^2}}=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$$
Vậy chọn A. :D
 
Bài toán :
Cho một mạch điện RLC nối tiếp . Hiệu điện thế xoay chiều 2 đầu đoạn mạch có dạng $u=U\sqrt{2} \cos(\omega t)$. Khi nối tắt tu C thì điện áp trên cuộn dây thuần cảm tăng 2 lần và dòng điện trong hai trường hợp trên vuông pha nhau. Hệ số công suất của đoạn mạch lúc sau bằng:
A. $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$
B. $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$
C. $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$
D. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
Bài làm
$\dfrac{2UZ_{L}}{\sqrt{R^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}}=\dfrac{UZ_{L}}{\sqrt{R^{2}+Z_{L}^{2}}}$
$\Leftrightarrow \sqrt{R^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}=2\sqrt{R^{2}+Z_{L}^{2}}
\Leftrightarrow -3Z_{L}^{2}-2Z_{L}Z_{C}+Z_{C}^{2}=3R^{2}(1)$
có vì vuông pha nên $Z_{L}(Z_{C}-Z_{L})=R^{2}(2)$
Thay (2)vào (1)có $5Z_{L}=Z_{C}\Rightarrow R=2Z_{L}\Rightarrow\cos\varphi _{2}=\dfrac{R}{\sqrt{R^{2}+Z_{L}^{2}}}=\dfrac{2}{\sqrt{5}}\Rightarrow$ A
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
thanhphuocphan L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi $L = L_0$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
Tăng Hải Tuân R biến thiên Hệ số công suất của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
nhungsnow C biến thiên Hệ số công suất của mạch khi C=Co là: Bài tập Điện xoay chiều 7
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
Phùng Tiến Hào Thay đổi f đến khi hệ số công suất mạch còn một nửa thì công suất của mạch lúc này là: Bài tập Điện xoay chiều 2
G Tức thời Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 14
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
D Xác định hệ số công suất khi $R=\sqrt{3}R_1$ Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 15
trương vĩnh long Hệ số công suất của mạch điện Bài tập Điện xoay chiều 4
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao Khi tần số là f3=240Hz thì hệ số công suất trong mạch k3 là. Giá trị của k3 là Bài tập Điện xoay chiều 3
Đ Hệ số công suất của mạch ứng với f1, f2 là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 5
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 1
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
caybutbixanh Hệ số công suất của đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hệ số công suất toàn mạch lúc này gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
T R biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
shochia Hệ số công suất của mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Hệ số công suất có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 5
O MPĐ Hệ số công suất của đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
BoythichFAP R biến thiên Hệ số công suất mạch chính gần? Bài tập Điện xoay chiều 1
0 Hệ số công suất của đoạn mạch đó là: Bài tập Điện xoay chiều 1
A Hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân Hệ số công suất của toàn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 3
BoythichFAP Hệ số công suất lúc đầu? Bài tập Điện xoay chiều 7
P Hệ số công suất của mạch MB gần giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch AB gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
A Hỏi lúc này hệ số công suất mạch là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 2
tkvatliphothong f biến thiên Hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
hoankuty C biến thiên Hệ số công suất của mạch khi $U_{Cmax}$ gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 8
BoythichFAP f biến thiên Hệ số công suất khi tần số $f_1$ và $f_2$ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn Hộp đen Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị $f_0$ là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
BoythichFAP R biến thiên Khi góc lệch pha của $U_{AN}$ so với $U_{AB}$ cực đại thì hệ số công suất đoạn AN là? Bài tập Điện xoay chiều 12
MR...Teo L biến thiên Hệ số công suất của mạch khi $L=L_{0}$ là: Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân R biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi R = R1: Bài tập Điện xoay chiều 8
K Hệ số công suất của mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 0
Hải Quân Khi điều chỉnh R để cho công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất và khi đó hệ số công suất của mạch c Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Hệ số công suất của mạch điện khi đó bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
PHÙNG VĂN TĨNH L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi $L=L_0$ bằng: Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm một điện trở Ro với R: Bài tập Điện xoay chiều 10
please help f biến thiên Tìm hệ số công suất của mạch khi tần số dòng điện bằng $f_{1}$ là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
please help Tính hệ số công suất sau? Bài tập Điện xoay chiều 6
GS.Xoăn Lệch pha Khi nối thêm cuộn cảm thuần $L$ thì hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất trong các giá tr Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân Hệ số công suất của đoạn mạch bằng: Bài tập Điện xoay chiều 5
GS.Xoăn L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi $L=L_1$ là Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top