Chuyển động của các electron trong từ trường, điện trường

Bài 1
Trong từ trường đều thẳng đứng, cho một dòng các ion bắt đầu đi vào từng vùng từ trường tại điểm A và đi ra tại điểm C sao cho $AC$ là một nửa đường tròn trong mặt phẳng ngang. Các ion có cùng điện tích và cùng dấu. Với ion $C_2H_5O^+$ thì AC=22,5cm. Tính khoảng AC cho ion $CH_2OH^+$?
A. 11.25 cm
B. 15,5 cm
C. 12,5 cm
D. 17,3 cm
Bài 2
Thành phần nằm ngang của từ trường Trái Đất bằng $3.10^{-5}$T, thành phần thẳng đứng rất nhỏ. Một proton chuyển động theo phương ngang theo chiều từ Tây sang Đông thì lực Lorenxo tác dụng lên nó bằng trọng lượng của nó, biết khối lượng của proton là $1,67.10^{-27}$kg và điện tích là $1,6.10^{-19}$C. Lấy $g=10\dfrac{m}{s^2}$, tính vận tốc của proton:
A. $3.10^{-3}\dfrac{m}{s}$
B. $2,5.10^{-3}\dfrac{m}{s}$
C. $1,5.10^{-3}\dfrac{m}{s}$
D. $3,5.10^{-3}\dfrac{m}{s}$
Bài 3
Hạt $\alpha$ có khối lượng $4,0013u$ được gia tốc trong xichclotron có từ trường $B=1T$. Tấy $1u=1,66055.10^{-27}$kg. Đến vòng cuối, quỹ đạo của hạt có bán kính $R=1m$. Năng lượng của nó khi đó là:
A. 25MeV
B. 48MeV
C. 16MeV
D. 39MeV
Bài 4
Chùm hạt $\alpha$ chuyển động vào trong vùng từ trường đều có $B=0.02T$, với tốc độ $4.10^6 \dfrac{m}{s}$ theo phương vuông góc với đường sức từ. Trên đường đi của nó do va chạm với các phân tử khí làm phát ra ánh sáng. Vết sáng tròn do vết của $\alpha$ tạo ra có bán kính cong (lấy khối lượng hạt nhân xấp xỉ của nguyên tử và $N_A=6,02.10^{23}mol^{-1}$.
A. 4,15m
B. 5,19m
C. 3,202m
D. 83,056m

P/S: Tôi đã sửa lại cho bạn!
Thân!
MOD!
 
Bài 1: Dựa vào công thức: $qvB =\dfrac{mv^2}{r} \Rightarrow \dfrac{m_1}{r_1} = \dfrac{m_2}{r_2}$
$\Rightarrow r_2 = \dfrac{m_2r_1}{m_1} = 15,5 cm$

Bài 2: Ta có: $f_{từ} = P \Rightarrow qvB = mg \Rightarrow v = 3,5.10^{-3}$

Bài 3: Ta có: $qvB = \dfrac{mv^2}{R} \Rightarrow v = \dfrac{qBR}{m}$
$\Rightarrow W_{đ} = \dfrac{mv^2}{2} = \dfrac{\left(qBR\right)^2}{2m} = 48MeV$

Bài 4: Ta có: $qvB = \dfrac{mv^2}{R} \Rightarrow R = \dfrac{mv}{2eB} = 4,15m$
 
Bài 1: Dựa vào công thức: $qvB =\dfrac{mv^2}{r} \Rightarrow \dfrac{m_1}{r_1} = \dfrac{m_2}{r_2}$
$\Rightarrow r_2 = \dfrac{m_2r_1}{m_1} = 15,5 cm$

Bài 2: Ta có: $f_{từ} = P \Rightarrow qvB = mg \Rightarrow v = 3,5.10^{-3}$

Bài 3: Ta có: $qvB = \dfrac{mv^2}{R} \Rightarrow v = \dfrac{qBR}{m}$
$\Rightarrow W_{đ} = \dfrac{mv^2}{2} = \dfrac{\left(qBR\right)^2}{2m} = 48MeV$

Bài 4: Ta có: $qvB = \dfrac{mv^2}{R} \Rightarrow R = \dfrac{mv}{2eB} = 4,15m$
Giúp bạn câu này nhé :Năng lượng và tần số của mỗi phôtôn sinh ra do sự hủy cặp electron-pôzitrôn khi động năng ban đầu các hạt coi như bằng không là?
:too_sad:
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Hãy xác định vận tốc góc của electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân trên quỹ đạo này Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ashin_xman Bán kính cực đại của quỹ đạo electron chuyển động trong tù trường là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
sooley Tính cảm ứng từ tại tâm nguyên tử hidro do chuyển động của e trên quỹ đạo K gây ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
Demonhk Xác định quỹ đạo của chuyển động quang e Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
tiendatptbt Electron chuyển động trong điện trường. Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
N Electron chuyển động trong điện trường Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
T Sau khi hấp thụ năng lượng nguyên tử Hidro sẽ chuyển động như thế nào? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
tkvatliphothong Tính thời gian electron chuyển động trong tụ Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
ThamHuong97 Nguyên tử chuyển về các trạng thái dừng có mức năng ℓượng thấp hơn thì có thể phát ra phôtôn có năng Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
A Hệ vân giao thoa trên màn dịch chuyển 1 đoạn là Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
N Khi e chuyển lên quỹ đạo dừng N thì lực tương tác thay đổi bao nhiêu lần ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
LeLinh Để chuyển từ mức kích thích thứ nhất lên mức kích thích thứ 3 nguyên tử hidro cần hấp thụ photon có Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Heavenpostman Khi chuyển từ m đến n thì bán kính quỹ đạo của electron thay đổi thế nào ... ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
banana257 Tìm độ lệch theo phương điện trường của electron sau khi nó dịch chuyển theo 5cm Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Electron đã chuyển từ quỹ đạo nào về quỹ đạo nào? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
HuyGooner Electron đã chuyển từ quỹ đạo Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Hải Quân Động năng cực đại của electron khi đập vào anôt là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 16
N Động năng ban đầu cực đại của quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
N Động năng cực đại của quang e khi tới anốt có giá trị nào sau đây Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
apple13197 Động năng của electron sau va chạm là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Động năng cực đại của electron khi đập vào anot là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
L Động năng của electron còn lại là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
H Khối lượng động của photon ứng với bức xạ này là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
tandatinfotech Động năng cực đại của các electron quang điện khi đến anot là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Số vạch mà nguyên tử hidro có thể phát ra và động năng nhỏ nhất của e sau va chạm Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
inconsolable Tính động năng cực đại khi e đập vào Anot? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
proboyhinhvip Mô men động lượng của electron quanh hạt nhân là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
D Động năng ban đầu cực đại của quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
X Muốn thu đc chỉ 3 vạch quang phổ thì động năng của e có giá trị ntn? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Iukk Động năng cực đại của electron quang điện khi đến anôt sẽ là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
A Laze rubi không hoạt động dựa theo nguyên tắc nào? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
L Tính động năng của hạt nhân X. Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
L Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện tính theo A là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Một hạt có động năng tương đối tính gấp hai lần động năng cổ điển. Vận tốc của hạt đó bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
tramyvodoi Động năng cực đại của các quang electron khi đạp vào anot là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
timeoutboy Động năng của e sau va chạm? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
P Năng lượng và tần số của mỗi phôtôn sinh ra do sự hủy cặp electron-pôzitrôn khi động năng ban đầu.. Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
adamdj Cường độ dòng điện chạy trong ống khi ống goạt động Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
T Tốc độ của electron trên quỹ đạo dừng thứ ba là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
V Tính năng lượng của một photon mà xung lượng của nó bằng xung lượng của một electron có năng lượng bằng 0,3MeV Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
ahehe Giá trị của f bằng? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
giolanh Nếu dùng tia tử ngoại để kích thích sự phát quang của chất đó thì ánh sáng phát quang có thể có màu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
D Tính vận tốc cực đại của quang điện tử? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
O Xác định giới hạn quang điện của kim loại làm catot Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Hải Quân Để âm do nguồn phát ra làm nhức tai thì công suất P của nguồn là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 12
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của P gần với giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Hiệu suất phát quang cực đại của đèn ba phổ Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
dhdhn Giá trị cực đại của v là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
please help Bước sóng ngắn nhất của tia X? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Hải Quân Giới hạn quang điện của kim loại là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top