Nếu tăng tần số cần rung thì?

Bài toán
Trên một sợi dây đàn hồi AB=l, căng ngang, một đầu cố định, đầu A được gắn với một cần rung. Khi đang có sóng dừng với n nút(đầu A xem như là một nút), nếu tăng dần tần số của cần rung thì?
A. Ngay lập tức thu được sóng dừng với số nút nhỏ hơn n
B. thu được sóng dừng khi tăng tần số một lượng nhỏ nhất là $\delta f =\dfrac{v}{2l}$ và số nút sóng lớn hơn n
C. thu được sóng dừng khi tăng tần số một lượng nhỏ nhất là $\delta f =\dfrac{v}{l}$ và số nút sóng nhỏ hơn n
D. Ngay lập tức thu được sóng dừng với số nút lớn hơn n
 
Chọn B vì tần số âm cơ bản $f_0$ được tính bằng $\dfrac{v}{2l}$ và khi tăng f 1 lượng trên thì số bụng sóng trên dây sẽ giảm đi 1 nên số nút tăng
 

Quảng cáo

Top