Sự phụ thuộc chiết suất vào bước sóng?

Bài toán
Sự phụ thuộc chiết suất vào bước sóng?
A. Chỉ xảy ra với chất rắn
B. Chỉ xảy ra với chất rắn và lỏng
C. Xảy ra với mọi chất rắn, lỏng, khí
D. Là hiện tượng đắc trưng với thủy tinh
 
Cái này nằm trong chương trình nâng cao thì phải :ops: Có cái công thức tính chiết suất của môi trường. Chương trình cơ bản thì chỉ biết chiết suất $n=\dfrac{n_{2}}{n_{1}}$
 
Bài toán
Sự phụ thuộc chiết suất vào bước sóng?
A. Chỉ xảy ra với chất rắn
B. Chỉ xảy ra với chất rắn và lỏng
C. Xảy ra với mọi chất rắn, lỏng, khí
D. Là hiện tượng đắc trưng với thủy tinh
Bài làm:
Ta có công thức liên hệ:
$n=A + \dfrac{B}{\lambda^2}$, với A, B là những hằng số phụ thuộc vào bản chất của môi trường.
Công thức trên đúng cho thủy tinh, nước, và phần lớn các chất khác- chiết suất giảm khi bước sóng tăng.
 

Quảng cáo

Top