Sự phản xạ lọc lựa

Bài toán
Chọn câu sai về sự phản xạ lọc lựa:
A. Ánh sáng có bước sóng khác nhau được phản xạ ít nhiều khác nhau
B. Khi chiếu chùm ánh sáng trắng vào 1 vật, một số photon của chùm bị vật đó hấp thụ
C. Chùm sáng phản xạ từ vật bị khuyết một số photon có năng lượng xác định
D. Khi chiếu chùm ánh sáng trắng vào 1 vật, tất cả các photon của chùm ánh sáng sẽ truyền qua vật
 

Quảng cáo

Top