Một vật rắn đang quay đều, kết luận nào sau đây là đúng nhất?

Câu hỏi
Một vật rắn đang quay đều, kết luận nào sau đây là đúng nhất?
A. tốc độ góc phụ thuộc theo hàm bậc nhất vào thời gian.
B. toạ độ góc tỷ lệ thuận với thời gian.
C. gia tốc của một điểm trên vật rắn bằng 0.
D. đồ thị của toạ độ góc theo thời gian là một đường thẳng.
 

Quảng cáo

Top