Bài kiểm tra $15^'$ chương điện

Kiểm tra :$15^'$
_________
Bài kiểm tra: CHƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Họ và tên:…………………………………………………………….
Câu 1: Cho đoạn mạch xoay chiều $AB$ gồm 3 đoạn mạch nối tiếp: $AM$ (chứa cuộn dây có điện trở thuần $r$ và độ tự cảm $L$); $MN$ (chứa tụ $C$); $NB$ (chứa $R=60 \Omega$). Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có tần số $60Hz$ thì hiệu điện thế hai đầu $AM$ và $NB$ có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau $\dfrac{\pi}{3}$, hiệu điện thế hai đầu $AN$ trễ pha $\dfrac{\pi}{3}$ so với hiệu điện thế hai đầu $NB$. Xác định hệ số công suất của mạch:
$A.0,5$$B.\dfrac{\sqrt{3}}{2}$$C.\dfrac{\sqrt{2}}{2}$$D.1$
Câu 2: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây có điện trở $r=20\Omega$ và độ tự cảm $L=\dfrac{0,2\sqrt{3}}{\pi}\left(H\right)$một hiệu điện thếxoay chiều $u=160 \cos ^2 50 \pi t$. Xác định dòng điện hiệu dụng trong mạch?
$A.2\sqrt{2}A$$B.3\sqrt{2} A$$C.1,6 \sqrt{10} A$$D.4 A$Câu 3:Đoạn mạch xoay chiều theo thứ tự R, C, L (L biến đổi được). Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V. Điểm M nằm giữa C và L. Khi $L=L_0$ thì hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn dây cực đại thì hiệu điện thếhiệu dụng hai đầu AM là 75V. Cho $R=60\Omega$. Xác định dòng điện hiệu dụng trong mạch:$A.1 A$$B.\sqrt{2}A$$C.2A$$D.2\sqrt{2}A$Câu 4: Một mạch xoay chiều $RLC$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều có tần số biến đổi được. Khi tần số là $f_1$ thì dòng điện trong mạch chậm pha với hđt hai đầu mạch, khi tần số là $f_2$thì dòng điện trong mạch nhanh pha với hiệu điện thế hai đầu mạch. Khi cho tần số biến đổi từ $f_1$ đến $f_2$ thì công suất mạch thay đổi thế nào?
$A.$ giảm
$B.$ tăng
$C.$ tăng rồi giảm
$D. $giảm rồi tăng
Câu 5:Một đoạn mạch xoay chiều RLC. Khi đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều tần số 50Hz thì tổng trở của mạch bằng tổng cảm kháng và dung kháng. Biết $L=\dfrac{1}{10 \pi} \left(H\right)$ ,$C=\dfrac{2.10^{-4}}{\pi}\left(F\right)$.Xác định điện trở thuần của mạch$A.20\sqrt{2}\Omega$$B.20\sqrt{3}\Omega$$C.20\sqrt{5}\Omega$$D.20\sqrt{6}\Omega$Câu 6: Đặt một hđt một chiều $U_1=18V$ vào hai đầu cuộn dây có $\dfrac{1}{4\pi}\left(H\right)$ thì dòng điện trong mạch là $I_1=0,45A$. Khi đặt vào cuộn dây trên một hiệu điện thế xoay chiều 90V-60Hz thì công suất của mạch bằng bao nhiêu?
$A. 136,8W$
$B. 90,8W$
$C. 216,4W$
$D. 129,6W$
Câu 7: Mạch điện xoay chiều gồm động cơ có công suất $120W$, hệ số công suất $\cos \varphi =\dfrac{3}{2}$ mắc nối tiếp với cuộn dây. Khi đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U$ thì hiệu điện thế hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng $40V$ và lệch pha so với dòng điện một góc $60^0$ và dòng điện hiệu dụng trong mạch là $2A$. Xác định $U$?
$A. 80V$
$B. 40V$
$C. 50V$
$D.40\sqrt{2}V$
Câu 8:Mạch xoay chiều gồm biến trở $R$, cuộn dây ($L=\dfrac{1}{5\pi}\left(H\right)$,$r=40\Omega$) và tụ $C=\dfrac{10^{-3}}{5\pi}\left(F\right)$ ,hiệu điện thế hai đầu mạch có tần số $f = 50Hz$. Giá trị của $R$ để công suất tỏa nhiêt trên $R$ đạt cực đai là:$A.20 \Omega$$B. 25\Omega$$C.30\Omega$$D.50\Omega$Câu 9: Cho đoạn mach $RLC$ nối tiếp. Điện áp hai đầu mạch $u=120\sqrt{2}\cos 100 \pi t$, $L$ thay đổi được. Thay đổi $L$ thì thấy khi $L=\dfrac{0,4}{\pi}\left(H\right)$ thì $U_C$ đạt giá trị cực đại bằng $80\sqrt{3}V$. Điện trở $R$ của mạch bằng:
$A.10\Omega$
$B.15\Omega$
$C.10\sqrt{3}\Omega$
$D.20\sqrt{3}\Omega$
Câu 10: Mắc vào hai đầu cuộn dây một máy phát điện xoay chiều một pha. Khi rôto máy phát quay với tốc độ $n$ thì dòng điện hiệu dụng trong mạch là $1A$, khi tốc độ quay là $2n$ thì dòng điện hiệu dụng là $\sqrt{2}$. Xác định dòng điện hiệu dụng trong mạch khi tốc độ quay là $3n$:
$A. 1,50A$
$B. 2,23A$
$C. 1,45A $
$D. 1,19A$
__________________ Hết _____________________
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Cho em hỏi là làm thế nào đây ạ? Nếu post giải thì bạn khác sẽ đọc luôn. Theo em là cho các bạn cùng làm, đến tối mai hay ngày kia thì topic mở cùng thảo luận.
 
kiemro721119 đã viết:
Cho em hỏi là làm thế nào đây ạ? Nếu post giải thì bạn khác sẽ đọc luôn. Theo em là cho các bạn cùng làm, đến tối mai hay ngày kia thì topic mở cùng thảo luận.
Sau hai ba hôm thì sẽ tách từng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 riêng và giải chúng tại từng box tương ứng với chủ đề
 
Đáp án của em, anh ruocchua1402 vào kiểm tra cái ạKiểm tra :$15^'$
_________
Bài kiểm tra: CHƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Họ và tên:…………………………………………………………….
Câu 1: Cho đoạn mạch xoay chiều $AB$ gồm 3 đoạn mạch nối tiếp: $AM$ (chứa cuộn dây có điện trở thuần $r$ và độ tự cảm $L$); $MN$ (chứa tụ $C$); $NB$ (chứa $R=60 \Omega$). Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có tần số $60Hz$ thì hiệu điện thế hai đầu $AM$ và $NB$ có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau $\dfrac{\pi}{3}$, hiệu điện thế hai đầu $AN$ trễ pha $\dfrac{\pi}{3}$ so với hiệu điện thế hai đầu $NB$. Xác định hệ số công suất của mạch:

$A. 0,5$
$B.\dfrac{\sqrt{3}}{2}$$C.\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ $D. 1$

Câu 2: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây có điện trở $r=20\Omega$ và độ tự cảm $L=\dfrac{0,2\sqrt{3}}{\pi}\left(H\right)$một hiệu điện thếxoay chiều $u=160 \cos ^2 50 \pi t$. Xác định dòng điện hiệu dụng trong mạch?


$A. 2\sqrt{2}A$$B. 3\sqrt{2} A$$C. 1,6 \sqrt{10} A$ $D. 4 A$

Câu 3:Đoạn mạch xoay chiều theo thứ tự R, C, L (L biến đổi được). Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V. Điểm M nằm giữa C và L. Khi $L=L_0$ thì hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn dây cực đại thì hiệu điện thếhiệu dụng hai đầu AM là 75V. Cho $R=60\Omega$. Xác định dòng điện hiệu dụng trong mạch:
$A. 1 A$$B.\sqrt{2}A$ $C. 2A$ $D. 2\sqrt{2}A$

Câu 4: Một mạch xoay chiều $RLC$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều có tần số biến đổi được. Khi tần số là $f_1$ thì dòng điện trong mạch chậm pha với hđt hai đầu mạch, khi tần số là $f_2$thì dòng điện trong mạch nhanh pha với hiệu điện thế hai đầu mạch. Khi cho tần số biến đổi từ $f_1$ đến $f_2$ thì công suất mạch thay đổi thế nào?
$A.$ giảm
$B.$ tăng
$C.$ tăng rồi giảm
$D. $giảm rồi tăng

Câu 5:Một đoạn mạch xoay chiều RLC. Khi đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều tần số 50Hz thì tổng trở của mạch bằng tổng cảm kháng và dung kháng. Biết $L=\dfrac{1}{10 \pi} \left(H\right)$ ,$C=\dfrac{2.10^{-4}}{\pi}\left(F\right)$. Xác định điện trở thuần của mạch$A. 20\sqrt{2}\Omega$ $B. 20\sqrt{3}\Omega$
$C. 20\sqrt{5}\Omega$$D. 20\sqrt{6}\Omega$

Câu 6: Đặt một hđt một chiều $U_1=18V$ vào hai đầu cuộn dây có $\dfrac{1}{4\pi}\left(H\right)$ thì dòng điện trong mạch là $I_1=0,45A$. Khi đặt vào cuộn dây trên một hiệu điện thế xoay chiều 90V-60Hz thì công suất của mạch bằng bao nhiêu?
$A. 136,8W$
$B. 90,8W$
$C. 216,4W$
$D. 129,6W$

Câu 7: Mạch điện xoay chiều gồm động cơ có công suất $120W$, hệ số công suất $\cos \varphi =\dfrac{3}{2}$ mắc nối tiếp với cuộn dây. Khi đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U$ thì hiệu điện thế hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng $40V$ và lệch pha so với dòng điện một góc $60^0$ và dòng điện hiệu dụng trong mạch là $2A$. Xác định $U$?
$A. 80V$
$B. 40V$
$C. 50V$
$D. 40\sqrt{2}V$
$\cos\varphi$ sao lại lớn hơn 1

Câu 8:Mạch xoay chiều gồm biến trở $R$, cuộn dây ($L=\dfrac{1}{5\pi}\left(H\right)$,$r=40\Omega$) và tụ $C=\dfrac{10^{-3}}{5\pi}\left(F\right)$ , hiệu điện thế hai đầu mạch có tần số $f = 50Hz$. Giá trị của $R$ để công suất tỏa nhiêt trên $R$ đạt cực đai là:$A. 20 \Omega$ $B. 25\Omega$ $C. 30\Omega$$D. 50\Omega$Câu 9: Cho đoạn mach $RLC$ nối tiếp. Điện áp hai đầu mạch $u=120\sqrt{2}\cos 100 \pi t$, $L$ thay đổi được. Thay đổi $L$ thì thấy khi $L=\dfrac{0,4}{\pi}\left(H\right)$ thì $U_C$ đạt giá trị cực đại bằng $80\sqrt{3}V$. Điện trở $R$ của mạch bằng:
$A. 10\Omega$
$B. 15\Omega$
$C. 10\sqrt{3}\Omega$
$D. 20\sqrt{3}\Omega$

Câu 10: Mắc vào hai đầu cuộn dây một máy phát điện xoay chiều một pha. Khi rôto máy phát quay với tốc độ $n$ thì dòng điện hiệu dụng trong mạch là $1A$, khi tốc độ quay là $2n$ thì dòng điện hiệu dụng là $\sqrt{2}$. Xác định dòng điện hiệu dụng trong mạch khi tốc độ quay là $3n$:
$A. 1,50A$
$B. 2,23A$
$C. 1,45A $
$D. 1,19A$

Câu này em tính nó ra $\dfrac{3\sqrt{3}}{11}$ , không trùng với đáp án nào cả
__________________ Hết _____________________
 

Quảng cáo

Top