Chọn phương án đúng về năng lượng của ánh sáng

Bài toán: Trong thí nghiệm Y-âng, năng lượng ánh sáng

A. vẫn được bảo toàn, nhưng được phân phối lại, phần bớt ở chỗ vân tối được chuyển sang cho vân sáng.
B. không được bảo toàn vì chỗ vân tối và chỗ vân sáng cộng lại thành bóng tối.
C. không được bảo toàn vì chỗ các vân tối một phần năng lượng ánh sáng mất do nhiễu xạ.
D. không được bảo toàn vì v6an sáng lại nhiều hơn so với khi không có giao thoa.
 
Bài toán: Trong thí nghiệm Y-âng, năng lượng ánh sáng

A. vẫn được bảo toàn, nhưng được phân phối lại, phần bớt ở chỗ vân tối được chuyển sang cho vân sáng.
B. không được bảo toàn vì chỗ vân tối và chỗ vân sáng cộng lại thành bóng tối.
C. không được bảo toàn vì chỗ các vân tối một phần năng lượng ánh sáng mất do nhiễu xạ.
D. không được bảo toàn vì v6an sáng lại nhiều hơn so với khi không có giao thoa.
Chọn đáp án A
Năng lượng chả mất đi đâu được. Thế mà đáp án có mỗi cái bảo toàn.
Là do gặp rồi chứ chả biết giải thích sao :D
 

Quảng cáo

Top