Bài tập - Dòng điện trong chất điện phân

Bài 1:
Mạ đồng một tấm sắt có $ S=200cm^2$ trong dung dịch $ CuSO_4$ có anot bằng đồng với I=10A trong thời gian $ t=2^h 40^m 50^s $ . Tìm bề dày của lớp đồng bám vào tấm sắt. Cho $D_{Cu}=8,9g/cm^3,A=64,n=2 $.
ĐS: $0,18mm$
Bài 2:
Phản ứng ÔXY và sự hydro tạo thành nước (tính theo kmol) xảy ra kèm theo sự tỏa nhiệt theo phương trình :$2H_2+O_2 --> 2H_2O+5,75.10^8J$. Hãy tìm hiệu điện thế nhỏ nhất cần đặt vào bình điện phân để phân tích nước thành ÔXY và hydro
ĐS: $1,5V$
 
Lời giải

Bài 1.
$m = \dfrac{A.I.t}{F.n}= \dfrac{64.10.(2.3600+40.60+50)}{2.96500}=32 g$
- Mà:
$m =V.D = S.D.h \rightarrow h = \dfrac{m}{S.D}=\dfrac{32}{200.8,9}=0,018cm = 0,18mm. $
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top