Tăng Hải Tuân

Ngoại lực tuần hoàn có tần số $f$ tác dụng vào một hệ thống có tần số riêng ${{f}_{0}}\,\,\left(f<{{f}_{0}}...

Câu hỏi: Ngoại lực tuần hoàn có tần số $f$ tác dụng vào một hệ thống có tần số riêng ${{f}_{0}}\,\,\left(f<{{f}_{0}} \right)$. Phát biểu nào sau đây là đúng khi đã có dao động ổn định?
A. Biên độ dao động của hệ chỉ phụ thuộc vào tần số f, không phụ thuộc biên độ của ngoại lực.
B. Với cùng biên độ của ngoại lực và $f_1 < f_2 < f_0 $ thì khi $f = f_1$ biên độ dao động của hệ sẽ nhỏ hơn khi $f = f_2$.
C. Chu kì dao động của hệ nhỏ hơn chu kì dao động riêng.
D. Tần số dao động của hệ có giá trị nằm trong khoảng từ $f$ đến $f_0$.
Càng gần vị trí cộng hưởng biên độ càng lớn. Vì $f_2$ gần $f_0$ hơn $f_1$ nên ${{A}_{2}}>{{A}_{1}}$
Đáp án B.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn (bỏ qua lực cản)? Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
T Một con lắc đơn dao động tại một nơi nhất định (bỏ qua lực cản). Lực căng của sợi dây có giá trị lớn nhất khi vật... Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
T Xét một con lắc đơn dao động tại một nơi nhất định (bỏ qua lực cản). Khi lực căng của sợi dây có giá trị bằng độ lớn... Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
T Một con lắc đơn đang dao động điều hòa trong mặt phẳng thẳng đứng ở trong trường trọng lực thì Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
T Lực gây ra dao động điều hoà (lực hồi phục) không có tính chất nào sau đây? Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
T Dao động điều hòa của con lắc lò xo đổi chiều khi hợp lực tác dụng Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn (bỏ qua lực cản của môi trường)? Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Xét một con lắc đơn dao động tại một nơi nhất định (bỏ qua lực cản). Khi lực căng của sợi dây có giá trị bằng độ lớn... Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Một con lắc lò xo, dao động tắt dần chậm theo phương ngang do lực ma sát nhỏ. Khi vật dao động dừng lại thì lúc này Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Dao động điều hòa của con lắc lò xo đổi chiều khi hợp lực tác dụng lên vật Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
Tăng Hải Tuân Các phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dao động của một con lắc đơn trong trường hợp bỏ qua lực cản? Ngân hàng câu hỏi Dao động cơ 0
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top