Khi chiếu một tia sáng tới từ không khí vào một bàn có chiếu suất n = √3 dưới một góc tới i=60°

Quảng cáo

Top