Hỏi nếu mắc từng điện trở riêng biệt mất bao lâu đun nước?

Bài toán
Để đun sôi 1 lượng nước, dùng 2 điện trở mắc nối tiếp mất 15 phút, 2 điện trở mắc song song mất 3 phút 20 giây. Hỏi nếu mắc từng điện trở riêng biệt mất bao lâu đun nước?
 

Quảng cáo

Top