Làm ơn giúp tớ !!!

Hai vật cùng xuất phát tại 1 điểm chuyển động nhanh dần đều theo 1 chiều trên đường tròn bán kính R=4/pi (m). Vật 1 cđ với tốc độ ban đầu vo=4m/s và gia tốc a=4(m/s^2). Vận 2 chuyển động với tốc độ đầu vo=2m/s và gia tốc a=2m/s^2.
a, Tìm thời gian ngắn nhất để 2 vật gặp nhau kể từ khi xuất phát
b, Tìm quãng đường đi được của vật 1 khi 2 vật gặp nhau lần thứ 2
 
Hai vật cùng xuất phát tại 1 điểm chuyển động nhanh dần đều theo 1 chiều trên đường tròn bán kính R=4/pi (m). Vật 1 cđ với tốc độ ban đầu vo=4m/s và gia tốc a=4(m/s^2). Vận 2 chuyển động với tốc độ đầu vo=2m/s và gia tốc a=2m/s^2.
a, Tìm thời gian ngắn nhất để 2 vật gặp nhau kể từ khi xuất phát
b, Tìm quãng đường đi được của vật 1 khi 2 vật gặp nhau lần thứ 2
Gợi ý: Vật chuyển động tròn nên hãy chuyển:
  • quãng đường S -> góc quay $\varphi=\dfrac{S}{R}$
  • vận tốc v -> vận tốc góc $\omega=\dfrac{v}{R}$
và phân tích gia tốc thành gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến: $$\vec{a}=\vec{a_{ht}+a_{tt}; a^2=a_{ht}^2+a_{tt}^2$$ với $a_{ht}=\dfrac{v^2}{R}$ và gia tốc góc: $\beta=\dfrac{a_{tt}}{R}$
 
Gợi ý: Vật chuyển động tròn nên hãy chuyển:
  • quãng đường S -> góc quay $\varphi=\dfrac{S}{R}$
  • vận tốc v -> vận tốc góc $\omega=\dfrac{v}{R}$
và phân tích gia tốc thành gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến: $$\vec{a}=\vec{a_{ht}+a_{tt}; a^2=a_{ht}^2+a_{tt}^2$$ với $a_{ht}=\dfrac{v^2}{R}$ và gia tốc góc: $\beta=\dfrac{a_{tt}}{R}$
Mình k hiểu, bạn làm chi tiết lời giải +đáp số được không?
 

Quảng cáo

Top