Thanh điều khiển trong lò phản ứng hạt nhân.

[font=Palatino Linotype, Lucida Grande, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif][highlight=#e1ebf5]Thanh điều khiển trong lò phản ứng hạt nhân thường dùng chất:[/font] [font=Palatino Linotype, Lucida Grande, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]$Bo$[/font] [font=Palatino Linotype, Lucida Grande, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif][highlight=#e1ebf5]hay $Cd$[/font][font=Palatino Linotype, Lucida Grande, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif][/font]
[font=Palatino Linotype, Lucida Grande, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif][/font]​
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top