Tìm kết luận sai về chu kì của con lắc đơn?

Bài toán
Tìm kết luận sai: Chu kì của con lắc đơn phụ thuộc vào?
A. chiều dài con lắc
B. khối lượng con lắc
C. nơi làm thí nghiệm
D. nhiệt độ môi trường
 

Quảng cáo

Top